DV1540 Inledande programmering i C++

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2017

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Programmering ligger till grund för det mesta som hör till tillämpad IT. Syftet är att studenten efter fullföljd kurs ska ha de kunskaper i programmering som krävs för fortsatta studier i objektorienterad programmering.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2017 vecka 35 till 2017 vecka 43
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Datavetenskap
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet

Innehåll

Kursen omfattar följande moment:
 • Grundläggande koncept inom programmering med syntax i C++, såsom typer, variabler, in- och utmatning, iteration , selektion, funktioner samt fält (arrayer).

Dessutom berörs rekursion, funktionsmallar, filhantering samt operatoröverlagring. Klasser och objekt (medlemsvariabler, medlemsfunktioner, konstruktorer, destruktorer) samt någon sök- och några sorteringsalgoritmer introduceras.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs skall studenten
 • förstå, kunna beskriva och använda begrepp inom programmering.
 • förstå och kunna beskriva några sorteringsalgoritmer.
 • förstå och kunna beskriva någon sökalgoritmer.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs skall studenten:
 • kunna bryta ner ett större problem i mindre delar.
 • kunna implementera en lösning för ett specifikt mindre problem.
 • kunna hantera programmeringsspråket C++.
 • kunna testa och felsöka sin programmeringskod.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna ta till sig, välja och motivera en lösning.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • Problemlösning
 • Planera sina studier
 • Förmåga att anpassa sig till nya programmeringssituationer
 • Förmåga att arbeta självständigt

Kurslitteratur och övriga läromedel

Starting Out with C++ Early Objects, 8 edition
Författare: Tony Gaddis, Judy Walters & Godfrey Muganda
Förlag: Pearson Education
Utgiven: 2013, Antal sidor: 1248
ISBN13: 9780273793311
ISBN10: 0-27379-331-4DEL IV: Materiel tillhandahålls av sektionen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Starting Out with C++ Early Objects, 8 edition
Författare: Tony Gaddis, Judy Walters & Godfrey Muganda
Förlag: Pearson Education
Utgiven: 2013, Antal sidor: 1248
ISBN13: 9780273793311
ISBN10: 0-27379-331-4DEL IV: Materiel tillhandahålls av sektionen.

Lärande och undervisning

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i datorsal. Vid dessa tillfällen hålls korta genomgångar varvade med praktiska och teoretiska uppgifter. Det ingår 3 inlämningsuppgifter á 0,5 hp vardera, vilka studenten löser enskilt utanför schemalagd tid. Dessa uppgifter lämnas in vid angivna tidpunkter. Momentet avslutas med en datorbaserad tentamen om 6 hp.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Mats-Ola Landbris
Kursansvarig
 1. Betty Bergqvist

Planerade lärtillfällen

Interaktiva övningar via internet.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1410 Inlämningsuppgifter A 0.5 G-U
1420 Inlämningsuppgifter B 0.5 G-U
1430 Inlämningsuppgifter C 0.5 G-U
1440 Tentamen 6 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.