DV1537 Objektorienterad programmering i C++

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2017

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

I kursen lär du dig objektorienterad programmering i C++. Du kommer bland annat att hantera klasser och objekt samt relationer (arv, komposition) mellan dessa. Vidare kommer du att lära dig C++-specifika språkkonstruktioner såsom operatöröverlagring och kopieringskonstruktor. Du kommer dessutom att skriva och läsa information till och från fil.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2017 vecka 44 till 2018 vecka 02
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Datavetenskap
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Kursen Inledande programmering i C++ genomförd

Innehåll

Kursen omfattar följande moment:
 • Detta moment berör i huvudsak objektorientering där klasser och objekt behandlas djupare. Begrepp såsom operatoröveragring, överskuggning, klassrelationer (exempelvis arv och komposition) belyses. Övrigt som ingår är pekare, dynamisk minneshantering, ytlig och djup kopiering, någon rekursiv sorteringsalgoritm samt klassmallar.

Lärandemål

Kunskap och Förståelse
Efter genomförd kurs skall studenten:
 • förstå, kunna beskriva och använda begrepp inom objektorienterad programmering motsvarande innehållet ovan.
 • förstå och kunna beskriva någon rekursiv sorteringsalgoritm.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs skall studenten:
 • Kunna strukturera en lösning med hjälp av objektorienterade principer.
 • kunna implementera en objektorienterad lösning för ett specifikt problem.
 • kunna hantera programmeringsspråket C++.
 • kunna testa och felsöka sin programmeringskod.
 • muntligt kunna presentera en lösning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs skall studenten:
 • kunna ta till sig, välja och motivera en objektorienterad lösning.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • Problemlösning
 • Planera sina studier
 • Förmåga att anpassa sig till nya programmeringssituationer
 • Förmåga att arbeta självständigt
 • Muntlig presentation

Kurslitteratur och övriga läromedel

Starting Out with C++, Early Objects, 8 edition Författare: Tony Gaddis , Judy Walters och Godfrey Muganda Förlag: Pearson Utgiven: 2013, Antal sidor: 1248
ISBN13: 9780273793311
ISBN10: 0-27379-331-4 DEL IV: Materiel tillhandahålls av sektionen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Starting Out with C++, Early Objects, 8 edition Författare: Tony Gaddis , Judy Walters och Godfrey Muganda Förlag: Pearson Utgiven: 2013, Antal sidor: 1248
ISBN13: 9780273793311
ISBN10: 0-27379-331-4 DEL IV: Materiel tillhandahålls av sektionen.

Lärande och undervisning

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i datorsal. Vid dessa tillfällen hålls korta genomgångar varvade med praktiska och teoretiska uppgifter.
Det ingår 2 inlämningsuppgifter á 0,5 hp vardera, vilka studenten löser enskilt utanför schemalagd tid. Dessa uppgifter lämnas in vid angivna tidpunkter. Dessutom ingår ett projektarbete om 2 hp vilket löses enskilt. Projektet redovisas muntligt. Momentet avslutas med en datorbaserad tentamen om 4,5 hp.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Mats-Ola Landbris
Kursansvarig
 1. Mats-Ola Landbris

Planerade lärtillfällen

Interaktiva övningar via Internet.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1410 Inlämningsuppgifter A 0.5 G-U
1420 Inlämningsuppgifter B 0.5 G-U
1440 Tentamen 1 4.5 A-F
1430 Projekt 2 G-U
 1. 1Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.