DV1556 Operativsystem

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2018

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Ett operativsystem utgör gränssnitt mellan mjukvaruapplikationer och hårdvara både i
traditionella datorsystem och mobila enheter såsom moderna mobiltelefoner. Operativsystemet hanterar och fördelar datorsystemets resurser och påverkar därför alla mjukvaruapplikationers prestanda. Det är därför nödvändigt att mjukvaruutvecklare har god förståelse för hur ett operativsystem fungerar.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2018 vecka 36 till 2018 vecka 44
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Datavetenskap
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs 22,5 hp programmering och datastrukturer och algoritmer varav totalt 15 hp ska vara avklarade.

Innehåll

 • Motivering av operativsystem, översikt av ett operativsystems delar.

• Fördelning av exekveringsresurser, även i system med flera kärnor: Processer, trådar, process och
trådkommunikation, schemaläggning, synkronisering - problem och lösningar, detektering och förhindrande av låsning.
• Delning av arbetsminne: allokering, segmentering, sidindelning och virtuellt minne med relaterade
problem, lösningar och algoritmer.
• Delning av sekundärminne: Filer, filsystem, allokering.
• Realtidsproblematik och datorsystems kommunikation med omvärlden.
• Säkerhetsaspekter i operativsystem

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • översiktligt kunna beskriva olika delar hos ett operativsystem och förklara hur de fungerar.

•klargörande kunna beskriva metoder och algoritmer som tillåter delning av datorsystemets
grundläggande resurser.
•detaljerat kunna förklara några av de problem som uppstår i ett system med flera processer/trådar i
fråga om kommunikation, resursdelning, synkronisering och hantering av låsning.
•grundläggande kunna redogöra för realtidsproblem och kommunikation med
omvärlden i datorsystem.
•översiktligt kunna redogöra för säkerhetsaspekter i operativsystem.

Färdigheter och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna implementera fungerande lösningar till några valda algoritmer, metoder eller problem som

är centrala för operativsystem.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • i generella termer kunna argumentera kring för- och nackdelar med olika lösningar i operativsystem.

Generella förmågor

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:
Titel: Modern Operating Systems: Global Edition, 4/E.
Författare: Andrew S Tanenbaum, Herbert Bos.
Förlag: Pearson Education Limited.
Utgiven: 2015
ISBN-10: 1292061421.
ISBN-13: 9781292061429.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:
Titel: Modern Operating Systems: Global Edition, 4/E.
Författare: Andrew S Tanenbaum, Herbert Bos.
Förlag: Pearson Education Limited.
Utgiven: 2015
ISBN-10: 1292061421.
ISBN-13: 9781292061429.

Lärande och undervisning

Teorin presenteras i form av föreläsningar. Föreläsningarna har också praktiska inslag som
förbereder inför laborationerna. Laborationsuppgifterna bidrar till tillämpbar
kunskap kring design av operativsystem. Laborationsuppgifterna innehåller analys och
implementering av program som kan ingå i ett operativsystem. Kursen har ett antal lärarledda
laborationstillfällen där studenten arbetar med sina laborationsuppgifter. Laborationerna utförs företrädesvis i par.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Carina Nilsson
Kursansvarig
 1. Carina Nilsson

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1710 Tentamen 4 A-F
1720 Laboration 1 0.5 G-U
1730 Laboration 2 0.5 G-U
1740 Laboration 3 0.5 G-U
1750 Projekt 2 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.