DV1538 Algoritmer och datastrukturer

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2018

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att ge en introduktion till algoritmer och datastrukturer när det gäller såväl teoretiska aspekter som implementeringsaspekter.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2018 vecka 13 till 2018 vecka 22
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Datavetenskap
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Kursens förkunskapskrav är 6 hp programmering och genomgången kurs i diskret matematik minst 6hp.

Innehåll

Kursen inkluderar följande moment:
•Abstrakta datatyper (ADT)
•Listor, mängder och köar av olika slag
•Trädalgoritmer
•Grundläggande grafalgoritmer
•Hashtabeller
•Relevanta algoritmer för operationer på
ovanstående datastrukturer
•Rekursion
•Sorterings- och sökalgoritmer
•''Divide-and-conquer'' tekniken
•Dynamisk programmering
•Introduktion till komplexitetsteori
•Implementeringsaspekter för algoritmer och datastrukturer
 • Sortering och sökning på externa/yttre media.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs skall studenten:
•känna till begreppet abstrakt datatyp
•känna till grundläggande datastrukturer
•känna till och förstå grundläggande algoritmer inom bland annat sökning och sortering
Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs skall studenten:
•kunna välja och implementera lämpliga datastrukturer för en given situation
•kunna använda tekniker för algoritmdesign på diskreta problem.
•kunna implementera algoritmer på ett strukturerat sätt
•kunna analysera algoritmers körtid
 • både skrifligt och muntligt kunna presentera algoritmer och datastrukturer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs skall studenten:
•kunna bedöma vilka datastrukturer som är lämpliga för ett problem
•kunna bedöma hur effektiv en algoritm är
•kunna bedöma om en given lösning är lämplig för ändamålet den är tänkt för

Generella förmågor

Kurslitteratur och övriga läromedel

Alternativ 1 (C++)
Data Structures and Algorithm Analysis in C++, 4/E
Författare: Mark A. Weiss
Förlag: Pearson
Utgivningsår: 2013
©2014
ISBN-10:
ISBN-13: 978-0273-76938-5 (international edition)
Alternativ 2 (Java)
Data Structures and Algorithm Analysis in Java, 3/E
Författare: Mark A. Weiss
Förlag: Pearson
Utgivningsår: 2012
ISBN-10:
ISBN-13: 978-0273-75211-0 (international edition)
n

Kurslitteratur och övriga läromedel

Alternativ 1 (C++)
Data Structures and Algorithm Analysis in C++, 4/E
Författare: Mark A. Weiss
Förlag: Pearson
Utgivningsår: 2013
©2014
ISBN-10:
ISBN-13: 978-0273-76938-5 (international edition)
Alternativ 2 (Java)
Data Structures and Algorithm Analysis in Java, 3/E
Författare: Mark A. Weiss
Förlag: Pearson
Utgivningsår: 2012
ISBN-10:
ISBN-13: 978-0273-75211-0 (international edition)
n

Lärande och undervisning

Föreläsningarna ger en övergripande presentation av de olika momenten i kursen. De kompletteras med övningstillfällen och självstudier. I kursen
ingår två individuella inlämningsuppgifter samt ett projekt. Inlämningsuppgifterna redovisas både skriftligt och muntligt. I projektet ska en avancerad datastruktur och/eller algoritm implementeras. Projektet får
genomföras i grupp om två studenter och ska presenteras både muntligt och skriftligt.
Projektrapporten ska skrivas individuellt.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1505 Inlämningsuppgifter 1.5 G-U
1515 Projekt 2 G-U
1525 Tentamen 1 4 A-F
 1. 1Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.