PA1415 Programvarudesign

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2018

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

För att kunna producera programvara som uppfyller rätt krav för rätt kostnad, inom rätt tidsram och med rätt kvalitet så krävs det att man följer en kontrollerad process och att man lägger tid på tidig planering av programvaruproduktionen (modellering och design).
I den här kursen förväntas studenten införskaffa förståelse för en utvecklingsprocess för mjukvara och för de grundläggande aktiviteter och artefakter som tas fram under utvecklingsprocessen. Vidare förväntas studenten införskaffa förståelse för objektorienterad modellering och design genom användande av UML (Unified Modeling Language). Detta binds sedan samman i och med att studenten förväntas visa sina förvärvade kunskaper genom att utveckla ett mindre mjukvarusystem.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2018 vecka 13 till 2018 vecka 22
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att den studerande har avklarat Programmering, motsvarande 7,5 högskolepoäng

Innehåll

Kursen omfattar följande moment:
 • Introduktion till programvaruteknik
 • Introduktion till systemutvecklingsprocessen
 • Introduktion till kravhantering
 • Tids-, storleks-, resurs- och komplexitetsskattningar
 • Planering av arbete
 • Testning
 • Objektorienterad design
 • Grundläggande begrepp inom objektorienterad modellering
 • Användarfall (use cases)
 • Konceptuell modell samt systembeteende
 • Samarbetsdiagram
 • Klassdiagram
 • Tillståndsdiagram
 • Designmönster
 • Överföring av design till programkod

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • på en grundläggande nivå i grupp kunna ta fram krav på en programvara och uttrycka dem i en kravspecifikation
 • i grupp producera en översiktlig utvecklingsprojektplan baserat på en kravspecifikation
 • i grupp kunna skapa en detaljerad objektorienterad design för ett mjukvaruprogram
 • i grupp kunna implementera ett mjukvaruprogram inom rimlig tid, baserat på en kravspecifikation och en objektorienterad design
 • på en grundläggande nivå i grupp kunna planera och genomföra testning av producerad programvara, baserat på en kravspecifikation
 • skapa och analysera objektorienterade artefakter uttryckta i UML
 • kunna motivera och använda designmönster i utvecklingen av mjukvarusystem

Generella förmågor

Följande generella förmåga tränas i kursen:
 • Lagarbete

Kurslitteratur och övriga läromedel

1. Applying UML and Patterns

Introduction to
Object Oriented Analysis and Design & Iterative
Development, third edition
Författare: C. Larman
Förlag: Prentice Hall
Utgiven: 2005, Antal sidor: 703
ISBN10: 0-13-148906-2
2. Software Engineering, 8th ed.
Författare: I. Sommerville
Utgivare: Addison Wesley
Utgiven: 2006, Antal sidor: 864
ISBN10: 0321313798
ISBN13: 978-0321313799

Kurslitteratur och övriga läromedel

1. Applying UML and Patterns

Introduction to
Object Oriented Analysis and Design & Iterative
Development, third edition
Författare: C. Larman
Förlag: Prentice Hall
Utgiven: 2005, Antal sidor: 703
ISBN10: 0-13-148906-2
2. Software Engineering, 8th ed.
Författare: I. Sommerville
Utgivare: Addison Wesley
Utgiven: 2006, Antal sidor: 864
ISBN10: 0321313798
ISBN13: 978-0321313799

Lärande och undervisning

Kursen organiseras runt ett antal föreläsningar där studenterna förväntas delta aktivt genom att diskutera, ifrågasätta, och bidra med egna erfarenheter. Föreläsningarna ges tidigt i kursen för att ge en solid grund för de efterföljande uppgifterna. Laborationerna är konstruerade för att öva studenterna i de olika kursmålen.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Mikael Svahnberg
Kursansvarig
 1. Mikael Svahnberg

Planerade lärtillfällen

Föreläsning och övning.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1405 Tentamen 1 3 A-F
1415 Laboration 2 4.5 A-F
 1. 1Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.
 2. 2Slutbetyget på kursen kan höjas om betyget på laboration är A eller B.

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.