DV1521 Forskningsorientering inom spel- och programvaruteknik

Programkurs, 2 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2019

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Syftet med kursen är att studenten skaffar sig en överblick över forskningsområden relaterade till spel- och programvaruteknik. Studenten får tillfällen att träffa forskare verksamma inom programmets inriktning.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2019 vecka 04 till 2019 vecka 23
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Datavetenskap
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Innehåll

Kursen innehåller en orientering inom forskningsverksamheten vid BTH inom områden som är relevanta för spel- och programvaruteknik och som kommer att tas upp i senare kurser under utbildningen i spel- och programvaruteknik. Forskningen presenteras av forskare i seminarier som baseras på teman relaterade till respektive forskares område.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • kunna beskriva exempel på forskning på BTH inom områden relaterade till civilingenjörsprogrammet i spel- och programvaruteknik.
 • kunna redogöra på ett översiktligt sätt om forskningsverksamheten som presenterats i kursen.


Färdighet och förmåga

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • kunna diskutera på vilket sätt forskningen inom spel- och programvaruteknik är relevant för civilingenjörsprogrammet i spel- och programvaruteknik.

Generella förmågor

Förmåga att förhålla sig till samt dra nytta av facklitteratur på engelska.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material som tillhandahålls av högskolan.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material som tillhandahålls av högskolan.

Lärande och undervisning

Undervisning består av obligatoriska seminarier samt inlämningsuppgifter. Inlämningsuppgifterna löses enskilt eller i par.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Kursansvarig
 1. Hans Tap

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 53 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1310 Obligatoriska seminarier 1.5 G-U
1320 Inlämningsuppgift 0.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.