MA1479 Linjär algebra, fortsättningskurs

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2020

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att ge fördjupad förståelse för linjär algebra genom en axiomatisk introduktion av begrepp som vektorrum och inre produktrum.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2020 vecka 04 till 2020 vecka 13
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Matematik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Avklarad kurs i linjär algebra (MA1448 eller motsvarande).

Innehåll

 • Ändligt dimensionella vektorrum över godtyckliga kroppar, främst de reella talen och de komplexa talen: underrum, summor av vektorrum, dimension och baser.

• Linjära avbildningar: algebraiska operationer på linjära avbildningar, nollrum, värderum, matrisrepresentation, inverterbarhet och isomorfism.
• Egenvärden och egenvektorer: invarianta underrum, polynomrepresentation av linjära avbildningar och existens av egenvärde till en linjär avbildning.
• Inre produktrum: norm, Cauchy-Schwarz olikhet, Gram-Schmidts ortogonaliseringsprocess och ortogonalt komplement och minimeringsproblem.
• Kvaternioner: definition, grundläggande egenskaper och kvaternioner som rotationer i det tredimensionella reella rummet.
• Orientering om operatorer på inre produktrum: självadjungerade operatorer, normala operatorer, spektralsatsen, isometrier, polärfaktorisering och singulärvärdesuppdelning.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna redogöra för kursinnehållets begrepp och samband.

Färdigheter och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna lösa matematiska problem inom kursen.

• kunna följa logiska och abstrakta resonemang.
• kunna hantera matematiska uttryck.
• kunna verbalt beskriva och föra samtal om kursinnehållets begrepp, samband och problemlösningsmetoder.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kritiskt kunna läsa en matematisk text, till exempel en lösning eller ett bevis.

Generella förmågor

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Axler, Sheldon (2015). Linear Algebra Done Right (tredje upplagan eller senare). Springer International Publishing. ISBN: 978-3-319-11079-0.

Material som delas ut av institutionen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Axler, Sheldon (2015). Linear Algebra Done Right (tredje upplagan eller senare). Springer International Publishing. ISBN: 978-3-319-11079-0.

Material som delas ut av institutionen.

Lärande och undervisning

Kursen ges som en campuskurs. Undervisningen sker i form av föreläsningar där främst teorin diskuteras. Vidare ges även tid för handledning av lösning av övningsuppgifter, till exempel i form av lösningsgenomgång vid tavla eller gruppövning.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Robert Nyqvist
Kursansvarig
 1. Robert Nyqvist
Lärare
 1. Thomas Sievert

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1605 Tentamen 7.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.