ET1530 Datakommunikation för spelutveckling

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2018

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper inom datakommunikation med inriktning mot Internet och med tillämpningar inom spelutveckling.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2018 vecka 03 till 2018 vecka 12
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Elektroteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Genomgången grundläggande kurs i programmering om minst 7,5 hp.

Innehåll

Centrala moment i kursen är:
• Översikt av området datakommunikation
• Internets protokollstack
• Applikationslagret
• Transportlagret
• Nätverkslagret
• Länklagret och Local Area Network (LAN)
• Introduktion till multimedia och streaming i nätverk
• Introduktion till mobila och trådlösa nätverk
• Grundläggande socketprogrammering
• Mätning av nätverkstrafik

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
• Kunna redogöra för grundläggande principer inom paketbaserad datakommunikation
• Översiktligt kunna beskriva tekniker för nätverk och Internet
• Översiktligt kunna beskriva de viktigaste protokollen och applikationerna för nätverkstjänster

Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
• Kunna tillämpa socketprogrammering
• Kunna utföra mätningar av nätverkstrafik

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
• I generella termer kunna analysera och bedöma applikationsgenererad nätverkstrafik samt egenskaper i nätverk som kan påverka spelapplikationer

Generella förmågor

Kurslitteratur och övriga läromedel

Titel: Computer Networking: A Top-Down Approach (2017), Seventh Edition, Global Edition. Författare: James F. Kurose and Keith W. Ross Förlag: Pearson, ISBN 978-1-292-15359-9.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Titel: Computer Networking: A Top-Down Approach (2017), Seventh Edition, Global Edition. Författare: James F. Kurose and Keith W. Ross Förlag: Pearson, ISBN 978-1-292-15359-9.

Lärande och undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och laborationer av programmeringskaraktär. Redovisning av laborationerna består av genomförande samt redovisning.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Anders Nelsson
Kursansvarig
 1. Anders Nelsson

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1705 Laboration 1 1.5 G-U
1715 Laboration 2 3 G-U
1725 Tentamen 1 3 A-F
 1. 1Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.