ME1561 Introduktion i medieteknik

Programkurs, 15 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2017

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att studenterna ska skaffa sig grundläggande kunskaper och färdigheter i medieteknik. Kursen syftar även till att studenten ska vidareutveckla sitt intresse för medieteknik med hjälp av professionskunskaper, teknovetenskap, och akademiskt hantverk.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Period: 2017 vecka 35 till 2017 vecka 43
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlshamn
 • Huvudområde: Medieteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet
  Områdesbehörighet 7: Matematik B (Fysik A krävs ej)
  eller
  Områdesbehörighet A7: Matematik 2a alt 2b alt 2c (Fysik 1b1 alt 1a krävs ej)

Innehåll

I kursen presenteras och diskuteras medieteknikens pedagogik, arbetsmetodik och förhållningssätt. I kursen presenteras medieteknikens idéhistoriska perspektiv. Kursen genomsyras av gestaltande medietekniska undersökningar där profilområdenas tekniker introduceras och prövas experimenterande. I slutet av kursen skapar studenterna en gestaltning med fokus på berättande. I gestaltningen får studenterna möjlighet att tillämpa produktions- och vetenskapliga metoder som introducerats i kursen.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • ha skaffat sig grundläggande medietekniska teoretiska och produktionsrelaterade begrepp samt metoder

Färdigheter och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • på en grundläggande nivå kunna tillämpa medietekniska teoretiska och produktionsrelaterade begrepp och metoder i gestaltande undersökningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • med hjälp av medietekniska begrepp kunna kritiskt granska gestaltande undersökningar

Generella förmågor

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Marshal M. (2001). Understanding Media. Routledge, ISBN: 0415253977
Övriga lärresurser
Övriga lärresurser presenteras vid kursstart och görs tillgängliga via kurssajt.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Marshal M. (2001). Understanding Media. Routledge, ISBN: 0415253977
Övriga lärresurser
Övriga lärresurser presenteras vid kursstart och görs tillgängliga via kurssajt.

Lärande och undervisning

De aktuella begreppen introduceras i föreläsningar. Fördjupade begreppsdiskussioner sker med hjälp av kurslitteratur och vid seminarier i mindre grupper. Ett tema presenteras där studenterna med hjälp av centrala begrepp genomför en eller flera gestaltande undersökningar. Examinationen av kursen sker i form av en essä samt den gestaltande undersökningen som redovisas i slutet av kursen. Handledningen sker löpande under hela kursen, både individuellt och i smågrupper.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Mattias Schertell
Kursansvarig
 1. Fredrik Gullbrandson

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 400 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1510 Undersökning 15 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.