ME1575 Projektmetodik för medieteknik

Programkurs, 15 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2018

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

I kursen ska studenten skaffa sig grundläggande kunskaper och färdigheter inom projekt- och designmetodik i syfte att pröva den i ett medietekniskt projekt.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Period: 2018 vecka 13 till 2018 vecka 22
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlshamn
 • Huvudområde: Medieteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: ME1561-Introduktion i medieteknik.

Innehåll

Kursen fokuserar på projekt- och designmetoder som är relevanta för en medieteknisk undersökning i projektform. Kursen ger en överblick av vanligt förekommande projektmetoder. Kursen ger också en introduktion till deltagande designmetoder.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • Grundläggande redogöra för ett antal projekt- och designmetoder.

Färdigheter och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • Grundläggande kunna tillämpa projekt- och designmetoder i en medieteknisk undersökning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • Värdera projektmetoder, designmetoder och undersökning i förhållande till varandra.

Generella förmågor

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Blomberg, J., (2013), Myter om projekt, Studentlitteratur, ISBN: 9789144093857

Övriga lärresurser
Aktuella webblänkar samt övriga lärresurser presenteras vid kursstart och görs tillgängliga via kurssajt.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Blomberg, J., (2013), Myter om projekt, Studentlitteratur, ISBN: 9789144093857

Övriga lärresurser
Aktuella webblänkar samt övriga lärresurser presenteras vid kursstart och görs tillgängliga via kurssajt.

Lärande och undervisning

Kursinnehållet introduceras i föreläsningar och litteraturseminarier som varvas för att ge studenten möjligheter att diskutera kursens innehåll. Studenten prövar och arbetar med metoder både individuellt och i mindre grupper. Med stöd av kontinuerlig handledning och workshops genomför studenten en undersökning som består av text och annan gestaltningsform. Studenten examineras vid seminarium med utgångspunkt i undersökningen.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Kursansvarig
 1. Jonas Svegland

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 400 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1605 Undersökning 15 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.