ME1584 Visuell estetik

Programkurs, 15 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2018

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att bredda förståelsen för visuella uttryck och deras ursprung för att kunna argumentera för sina val i gestaltande processer.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Period: 2018 vecka 36 till 2018 vecka 44
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlshamn
 • Huvudområde: Medieteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Genomgången kurs ME1575 Projektmetodik för medieteknik

Innehåll

Kursen ger en introduktion till visuell estetik från historia till nutid. I kursen presenteras och diskuteras detta genom en överblick av historiska konstepoker och –ismer. Kursen innehåller också analys och diskussion om samtida visuella och kulturella uttryck.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • känna till centrala begrepp inom visuell estetik.
 • känna till olika visuella estetiska uttryck och dess kulturella ursprung.


Färdigheter och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna genomföra en gestaltande undersökning med utgångspunkt i kursens innehåll.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • föra ett konstruktivt samtal utifrån egna och andras visuella estetiska val och uttryck samt utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Generella förmågor

Kurslitteratur och övriga läromedel

Danius, Sara (2012). Aistheis: Estetikens historia del 1. Bokförlaget Thales: Stockholm. ISBN: 9172350903

Kompendium och webblänkar som tillgängliggörs på kurssajt vid kursintroduktion. Specifik litteratur för undersökning tas fram i samråd med handledare utifrån valt undersökningsområde.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Danius, Sara (2012). Aistheis: Estetikens historia del 1. Bokförlaget Thales: Stockholm. ISBN: 9172350903

Kompendium och webblänkar som tillgängliggörs på kurssajt vid kursintroduktion. Specifik litteratur för undersökning tas fram i samråd med handledare utifrån valt undersökningsområde.

Lärande och undervisning

Kursinnehållet introduceras i föreläsningar och diskussionsseminarier och tillämpas genom analys av samtida spel- film- och konstuttryck samt genom undersökning i projektform. Undersökningen pågår under hela kursen och utgör underlag för handledning och seminarier tillsammans med handledare och andra studenter. Undersökningen ligger till grund för examination under ett avslutande seminarium som behandlar studentens arbete med utgångspunkt från undersökningens syfte.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Peter Ekdahl
Kursansvarig
 1. Peter Ekdahl

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 400 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1610 Undersökning 15 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.