ME1587 Fördjupning i berättande för medieteknik

Programkurs, 15 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2019

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att studenten ska utveckla en fördjupad förståelse för berättande i olika medietekniska gestaltningar.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Period: 2019 vecka 04 till 2019 vecka 13
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlshamn
 • Huvudområde: Medieteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: ME1581-Situated Making.

Innehåll

Kursen behandlar berättande som centralt för olika medietekniska gestaltningar. Kursen behandlar skrivandet som en metod för kritiskt tänkande med stöd av fördjupade studier i feministiska teknovetenskapliga begrepp: accountability och situerad kunskap.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna beskriva berättandets roll i medietekniska gestaltningar
 • kunna redogöra för skrivande som kreativ och kritisk metod.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna utveckla och pröva berättande i medietekniska gestaltningar
 • kunna använda kreativt skrivande i medietekniska gestaltningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
• kunna systematiskt förhålla sig till medietekniskt berättande som verklighetsproducerande fenomen utifrån begreppen situerad kunskap och accountability.

Generella förmågor

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Hammarén, M. (2005), Skriva: en metod för reflektion, Santrus förlag.
Litteraturkompendium
Bleecker, J. (2009). Design Fiction A short essay on design, science, fact and fiction, 1-24, 35-49. Hämtad 13 december, 2017, från http://drbfw5wfjlxon.cloudfront.net/writing/DesignFiction_WebEdition.pdf
Engdahl, H. (2003) Den enskildes form. Hämtad 13 december, 2017, från http://www.tidskrift.nu/artikel.php?Id=653
Haraway, D. (1991) Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of. Partial Perspective.
Lundberg A. och Werner A. (red.) (2014), Kreativt skrivande och kritiskt tänkande i genusvetenskap, Nationella sekretariatet för genusforskning, 35-42.
Suchman, L. (2003) Located Accountabilities in Technology Production. The Centre for Science Studies, Lancaster University.
Referenslitteratur
Atwood, M. (2011, 14 oktober). Margaret Atwood: the road to Ustopia. The Guardian.
Hämtad 13 december, 2017, från https://www.theguardian.com/books/2011/oct/14/margaret-atwood-road-to-ustopia
LeGuin, U.K. (2009, 29 augusti) The Year of the Flood by Margaret Atwood. The Guardian.
Hämtad 13 december, 2017, från https://www.theguardian.com/books/2009/aug/29/margaret-atwood-year-of-flood
Löwgren, J., & Stolterman, E. (2004). Design av informationsteknik: Materialet utan egenskaper (2., [rev. och utök.] uppl. ed.), 186-189. Lund: Studentlitteratur.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Hammarén, M. (2005), Skriva: en metod för reflektion, Santrus förlag.
Litteraturkompendium
Bleecker, J. (2009). Design Fiction A short essay on design, science, fact and fiction, 1-24, 35-49. Hämtad 13 december, 2017, från http://drbfw5wfjlxon.cloudfront.net/writing/DesignFiction_WebEdition.pdf
Engdahl, H. (2003) Den enskildes form. Hämtad 13 december, 2017, från http://www.tidskrift.nu/artikel.php?Id=653
Haraway, D. (1991) Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of. Partial Perspective.
Lundberg A. och Werner A. (red.) (2014), Kreativt skrivande och kritiskt tänkande i genusvetenskap, Nationella sekretariatet för genusforskning, 35-42.
Suchman, L. (2003) Located Accountabilities in Technology Production. The Centre for Science Studies, Lancaster University.
Referenslitteratur
Atwood, M. (2011, 14 oktober). Margaret Atwood: the road to Ustopia. The Guardian.
Hämtad 13 december, 2017, från https://www.theguardian.com/books/2011/oct/14/margaret-atwood-road-to-ustopia
LeGuin, U.K. (2009, 29 augusti) The Year of the Flood by Margaret Atwood. The Guardian.
Hämtad 13 december, 2017, från https://www.theguardian.com/books/2009/aug/29/margaret-atwood-year-of-flood
Löwgren, J., & Stolterman, E. (2004). Design av informationsteknik: Materialet utan egenskaper (2., [rev. och utök.] uppl. ed.), 186-189. Lund: Studentlitteratur.

Lärande och undervisning

Kursinnehållet introduceras i föreläsningar och litteraturseminarier som varvas för att ge studenten möjligheter att diskutera kursens innehåll. Studenten undersöker de perspektiven genom att pröva och utveckla berättande i medietekniska gestaltningar, både individuellt och i mindre grupper. Studenten genomför sin undersökning med stöd av kontinuerlig handledning. Kursen examineras genom en medieteknisk gestaltning kombinerad med en egenproducerad vetenskaplig text.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Kåre Synnes
Kursansvarig
 1. Paul Carlsson

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 400 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1705 Medieteknisk gestaltning med vetenskaplig text 15 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.