ME1557 Fördjupning i produktion för medieteknik

Programkurs, 15 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2019

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att studenten gör en fördjupad produktion genom att tillämpa tidigare kunskaper i ett nytt sammanhang. Studenten väljer ett av flera problem och utmaningar som presenteras av externa deltagare i kursen och undersöker det i en produktion.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Period: 2019 vecka 14 till 2019 vecka 23
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlshamn
 • Huvudområde: Medieteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: ME1555-Fördjupning i berättande för medieteknik.

Innehåll

Kursen fokuserar på undersökande tillämpningar av medietekniska kunskaper i olika kontext. Kursen innehåller metoder för omvärldsanalys och fördjupning i designmetoder. Kursen innehåller även orientering i relevant forskning och tillämpningar inom huvudområdet.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • Kunna beskriva omvärldsanalys- och designmetoder i relation till en medieteknisk produktion


Färdigheter och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • Med stöd i kursens innehåll kunna initiera och iterativt genomföra en undersökande medieteknisk produktion


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • Kunna argumentera för metodval och resonera kring konsekvenserna av dessa i en undersökande medieteknisk produktion

Generella förmågor

Kurslitteratur och övriga läromedel

Löwgren, Jonas, 1964-. - Design av informationsteknik : materialet utan egenskaper / Jonas Löwgren, Erik Stolterman. - 2004 ? 2. uppl.. - ISBN: 91-44-04203-5

Artikelkompendium som presenteras vid kursstart

Kurslitteratur och övriga läromedel

Löwgren, Jonas, 1964-. - Design av informationsteknik : materialet utan egenskaper / Jonas Löwgren, Erik Stolterman. - 2004 ? 2. uppl.. - ISBN: 91-44-04203-5

Artikelkompendium som presenteras vid kursstart

Lärande och undervisning

Kursinnehållet behandlas i föreläsningar och vid litteraturseminarier som varvas för att ge studenten möjligheter att diskutera kursens innehåll. Studenten prövar och arbetar med metoder i mindre grupper med/för extern part. Med stöd av kontinuerlig handledning och workshops genomför studenten en undersökning som består av text och annan gestaltningsform. Studenten examineras muntligen med utgångspunkt i undersökningen.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Kursansvarig
 1. Paul Carlsson

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 400 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1605 Undersökning 15 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.