ME1582 Forskningsmetodik för medieteknik

Programkurs, 30 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2019

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att studenten ska arbeta självständigt med att orientera sig inom kunskapsteoretiska perspektiv som är relevanta för huvudområdet och använda dessa som grund för gestaltande undersökningar.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, Dagtid, heltid
 • Period: 2019 vecka 36 till 2020 vecka 03
 • Nivå: G2F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlshamn
 • Huvudområde: Medieteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: 90 högskolepoäng i huvudområdet medieteknik.

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande metodologiska och kunskapsteoretiska begrepp inom
teknovetenskap och medieteknisk forskning. Detta behandlar kursen
med följande innehåll:
- Introduktion till vetenskapshistoria
- Teknovetenskapliga perspektiv
- Medietekniska forskningsprocesser
- Vetenskapligt läsande och skrivande

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • Initierat kunna resonera kring teknovetenskapliga perspektiv för medieteknik
 • Självständigt kunna grunda en medieteknisk undersökning i teknovetenskapliga perspektiv


Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • Självständigt kunna författa en vetenskaplig text
 • Initierat kunna pröva teknovetenskapliga perspektiv i medietekniska gestalningsformer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • Uttömande kunna argumentera kring teknovetenskapens relevans i en medieteknisk undersökning
 • Initierat kunna argumentera kring medieteknikens verklighetsproducerande roll

Generella förmågor

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Kurskompendium.
Övrig litteratur tas fram i samarbete mellan handledare och student.

Referenslitteratur

Blomström, Vendela, Wennerberg, Jeanna (2015). Akademiskt läsande och skrivande. Lund: Studentlitteratur.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Kurskompendium.
Övrig litteratur tas fram i samarbete mellan handledare och student.

Referenslitteratur

Blomström, Vendela, Wennerberg, Jeanna (2015). Akademiskt läsande och skrivande. Lund: Studentlitteratur.

Lärande och undervisning

Kursen introduceras med tematiska föreläsningar. Dessa teman prövas i medietekniska prototyper.

Kursen övergår sedan i seminarier och workshops där studenten fördjupar sig i
ett antal valda teknovetenskapliga teman genom litteraturstudier, seminariediskussioner och workshops. I samband med varje teknovetenskapligt tema ska studenten skriva en individuell vetenskaplig text.

Kursen avslutas med en individuell fördjupning i vilken teknovetenskap och medieteknik integreras. Valet av fördjupning ska ske i samråd med handledare. Fördjupningsarbetet presenteras i form av en vetenskaplig poster och medieteknisk gestaltning.

Medietekniska undersökningar 1 examineras löpande utifrån inlämningar och presentationer.
Medietekniska undersökningar 2 examineras i form av en vetenskaplig poster och medieteknisk gestaltning.

Handledningen sker löpande under hela kursen.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Peter Ekdahl
Kursansvarig
 1. Peter Ekdahl

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 801 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1610 Medietekniska undersökningar 1 15 G-U
1620 Medietekniska undersökningar 2 15 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.