ME1588 Kandidatarbete i Medieteknik

Programkurs, 30 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2020

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att studenten ska fortsätta att utveckla sina teoretiska och praktiska kunskaper inom huvudområdet och fördjupa sig inom ett särskilt område inom ramen för en undersökande produktion i digitala medier. Kursen syftar vidare till att studenten ska utveckla förståelse för de aktuella forsknings- och professionsområdena och i hur relevanta forsknings- och professionsfrågor formuleras, problematiseras och behandlas med hjälp av teorier och metoder som är relevanta för huvudområdet. Slutligen avser kursen att studenten ska utveckla sin förmåga att värdera sina resultat och diskutera dem i tal och skrift samt att presentera dem för olika målgrupper.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Period: 2020 vecka 04 till 2020 vecka 23
 • Nivå: G2E
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlshamn
 • Huvudområde: Medieteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs minst 90 hp inom huvudområdet Medieteknik samt moment Medietekniska undersökningar 1 i kursen Forskningsmetodik för medieteknik.

Innehåll

Kursen behandlar områden och ämnen som är centrala för produktioner inom digitala medier inom huvudområdet. Kursen innehåller också en forskningsinriktad förproduktion, en undersökande gestaltningsprocess och – produktion samt en publik presentation för olika målgrupper.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten:
Kunskap och förståelse
 • kunna integrera tidigare kunskaper och färdigheter inom huvudområdet och fördjupa dessa inom ramen för ett självständigt utformat kandidatarbete
 • kunna formulera medietekniskt relevanta forsknings- och professionsrelaterade frågeställningar
 • kunna bedöma relevansen i andra studenters frågeställningar

Färdighet och förmåga
 • kunna utförligt söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant forsknings- och professionsinriktad information
 • utifrån kandidatarbetets förproduktion kunna planera och genomföra en gestaltande produktion
 • kunna anpassa presentationen av det självständiga arbetet för olika målgrupper

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna detaljerat diskutera och argumentera för det självständigt genomförda arbetet
 • kunna på ett initierat sätt tillämpa, värdera och kritiskt förhålla sig till metoder och processer inom huvudområdet
 • kunna kritiskt tolka hur medietekniska gestaltande produktioner förhåller sig till för huvudområdet relevant forskning

Generella förmågor

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lärande och undervisning

Kursen utgörs av ett självständigt arbete med stöd av handledning, föreläsningar med tillhörande seminarier och workshops. Handledning i kursen ges både individuellt och gruppvis med studiekamratsrespons.

Arbetslivsanknytning

I kursen ingår arbetslivsanknytning genom följande moment: projekt och gästföreläsningar.

Lärare

Kursansvarig
 1. Pirjo Elovaara

Planerade lärtillfällen

Lärtillfällen i kursen är: föreläsningar, seminarier, övningar och projekt. .

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 801 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1705 Kandidatarbete 30 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.