ME1569 Grunder i digital ljudproduktion

Programkurs, 15 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2017

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att studenten utvecklar förståelse för ljud ur olika tillämpningsperspektiv: ljudberättande, ljudteknik och ljuddesignteorier.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Period: 2017 vecka 44 till 2018 vecka 02
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlshamn
 • Huvudområde: Medieteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Områdesbehörighet A7: Matematik 2a alt 2b alt 2c (Fysik 1b1 alt 1a krävs ej)
  alternativt
  Områdesbehörighet 7: Matematik B (Fysik A krävs ej).

Innehåll

I kursen undersöker studenten kunskapsbyggande i förhållande till kurslitteraturen genom att pröva begrepp och förhållningssätt i handling. Kursen introducerar central terminologi inom huvudområdets kunskapssyn och kunskapsutveckling. Kursen behandlar även begrepp och terminologier inom digital ljudproduktion, ljuddesign och där tillhörande aktuella fenomen. Kursen behandlar också grundläggande ljudberättande och metoder för ljuddesign.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • I generella termer kunna beskriva begrepp och terminologier inom digital ljudproduktion, som tagits upp under kursen, utifrån sin egen kunskapsutveckling.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
• Grundläggande kunna arbeta med teorier och metoder inom ljuddesign och ljudberättande samt pröva dessa i handling.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
• Kunna redogöra för sin egen kunskapsutveckling och kunskapssyn med hjälp av centrala begrepp från kurslitteraturen.

Generella förmågor

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur

Molander, Bengt, (1996) Kunskap i handling, Bokförlaget Daidalos, ISBN 9789171730398.
Sonnenschein, David, (2001) Sound Design, Michael Wiese Productions, ISBN: 9780941188265.

Övriga lärresurser
Aktuella webblänkar samt övriga lärresurser presenteras vid kursstart och görs tillgängliga via kurssajt.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur

Molander, Bengt, (1996) Kunskap i handling, Bokförlaget Daidalos, ISBN 9789171730398.
Sonnenschein, David, (2001) Sound Design, Michael Wiese Productions, ISBN: 9780941188265.

Övriga lärresurser
Aktuella webblänkar samt övriga lärresurser presenteras vid kursstart och görs tillgängliga via kurssajt.

Lärande och undervisning

Begrepp och terminologier introduceras i föreläsningar och workshops.
Studenterna arbetar parvis i undersökningar med stöd av kontinuerlig handledning. Undersökningarna ska pröva kursinnehållet i handling. Kursinnehållet behandlas även löpande vid seminarier och genom inlämningar av texter och andra gestaltningar.
Studentens undersökningar examineras individuellt vid ett avslutande seminarium.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Sebastian Hastrup
Kursansvarig
 1. Daniel Nilsson

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 400 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1610 Undersökning 15 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.