ME1583 Tillämpad Ljuddesign

Programkurs, 15 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2018

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att studenten studerar begrepp och tekniker inom tillämpad ljuddesign. Detta för att öka förståelsen om ljuddesignens roll i en medieteknisk gestaltning.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Period: 2018 vecka 36 till 2018 vecka 44
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlshamn
 • Huvudområde: Medieteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Genomgången kurs ME1575 Projektmetodik för medieteknik

Innehåll

I kursen presenteras och diskuteras begreppen det audiovisuella kontraktet, worldizing och articifiella efterklanger. Dessa begrepp och tekniker prövas, testas och utvecklas i ljuddesignprototyper. Kursen innefattar också genomförande av en medieteknisk undersökning.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna redogöra för vad det audiovisuella kontraktet, worldizing och artificiella efterklanger innebär för ett valt medium.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna söka, samla och tolka för kursen relevant information.
 • visa förmåga att fördjupa sig i ett valt ljuddesignområde inom ramen för en medieteknisk undersökning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna argumentera kring begrepp och val av tekniker i ett tänkt medium.

Generella förmågor

Kurslitteratur och övriga läromedel

Chion, Michel, (1994) Audio-Vision - Sound on Screen, Columbia University Press, ISBN: 9780231078993

Ytterligare litteratur och annat kursmaterial, som bestäms i samråd med kursansvarig, kan förekomma.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Chion, Michel, (1994) Audio-Vision - Sound on Screen, Columbia University Press, ISBN: 9780231078993

Ytterligare litteratur och annat kursmaterial, som bestäms i samråd med kursansvarig, kan förekomma.

Lärande och undervisning

Kursen introduceras med föreläsningar om utvalda teman och begrepp inom ljuddesign. Efter introduktionen väljer studenten ett eller flera teman som sedan prövas i mindre prototyper. Kursen övergår sedan i en undersökande produktion där studenterna enskilt eller två och två fördjupar sig i ett eget valt tema. Samtliga övningar och undersökningar redovisas muntligt. Examinationen av kursen sker i form av en undersökande produktion som redovisas och diskuteras under ett avslutande seminarium. Handledning sker löpande under hela kursen.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Pirjo Elovaara
Kursansvarig
 1. Patrik Vörén

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 400 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1610 Undersökande produktion 15 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.