ME1578 Berättande i interaktiva medier - spel

Programkurs, 15 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2018

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Syftet med kursen är att studenten ska skaffa sig insikter om det dramatiska berättandets verklighetsproducerande roll, hur samspelet mellan berättande i olika medieformer förhandlar och förändrar den gemensamma verkligheten.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, Dagtid, heltid
 • Period: 2018 vecka 03 till 2018 vecka 12
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlshamn
 • Huvudområde: Medieteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: ME1561-Introduktion i medieteknik.

Innehåll

Kursen tar sin utgångspunkt i dramatiskt berättande och behandlar därigenom de begrepp som är centrala för att arbeta med berättande i olika medieformer. Kursen behandlar även förutsättningar för berättande genom att skapa spel i 3D.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • översiktligt kunna redogöra för dramatiskt berättande och hur det relaterar till spel i 3D


Färdigheter och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • grundläggande kunna tillämpa dramatiskt berättande i spel i 3D


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna argumentera och redogöra för sina tekniska och estetiska val och dess inverkan på berättande

Generella förmågor

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Ödeen, M., (2005), Dramatiskt berättande: om konsten att strukturera ett drama, Carlsson, ISBN: 9789172037298

Referenslitteratur
Derakhshani, D., (2014), Introducing Autodesk Maya 2015: Autodesk Official Press, SYBEX, ISBN: 9781118862841

Roland, J., (2012), Mudbox 2013 Cookbook, Packt Publishing Limited, ISBN: 1849691568

Lavieri E., (2015) Getting Started with Unity 5, Packt Publishing Limited, ISBN: 9781784398316

Griffiths I., Adams M., Liberty J., (2010), Programming C# 4.0, O'Reilly Media, ISBN: 0596159838

Övriga lärresurser
Aktuella webblänkar samt övriga lärresurser presenteras vid kursstart och görs tillgängliga via kurssajt.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Ödeen, M., (2005), Dramatiskt berättande: om konsten att strukturera ett drama, Carlsson, ISBN: 9789172037298

Referenslitteratur
Derakhshani, D., (2014), Introducing Autodesk Maya 2015: Autodesk Official Press, SYBEX, ISBN: 9781118862841

Roland, J., (2012), Mudbox 2013 Cookbook, Packt Publishing Limited, ISBN: 1849691568

Lavieri E., (2015) Getting Started with Unity 5, Packt Publishing Limited, ISBN: 9781784398316

Griffiths I., Adams M., Liberty J., (2010), Programming C# 4.0, O'Reilly Media, ISBN: 0596159838

Övriga lärresurser
Aktuella webblänkar samt övriga lärresurser presenteras vid kursstart och görs tillgängliga via kurssajt.

Lärande och undervisning

Kursen går parallellt med tre kurser där det finns möjlighet till samläsning. Kursinnehållet introduceras i föreläsningar och litteraturseminarier som varvas för att ge studenten möjligheter att diskutera kursens innehåll. Studenten prövar och utvecklar förutsättningar för berättande, både individuellt och i mindre grupper. Med stöd av kontinuerlig handledning och workshops genomför studenten en undersökning. Studenten examineras vid seminarium med utgångspunkt i undersökningen.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Peter Ekdahl
Kursansvarig
 1. Fredrik Gullbrandson

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 400 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1605 Undersökning 15 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.