MA1485 Linjär algebra

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2018

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen behandlar grundläggande moment inom linjär algebra. Ämnet har vuxit i betydelse och dess beräkningsmetoder används i dag inom ett stort antal områden t.ex. i den statistik som används vid forskning i biologi, medicin och samhällsvetenskap. Teorin om linjära avbildningar är ett kraftfullt verktyg för datorgrafik som bl.a. används vid konstruktion av digitala spel.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2018 vecka 36 till 2018 vecka 44
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Matematik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Avklarat minst 2 hp på MA1476 Matematisk introduktion samt genomgången MA1484 Diskret matematik.

Innehåll

• Linjära ekvationssystem
• Geometriska vektorer
• Linjer och plan
• Skalär- och vektorprodukt
• Flerdimensionella reella rum
• Matriser
• Linjära avbildningar
• Determinanter
• Egenvärden och egenvektorer

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs skall studenten:
• förstå grundläggande principer och begrepp inom kursinnehållet.
Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs skall studenten:
• kunna lösa linjära ekvationssystem med hjälp av Gausselimination.
• kunna utföra räkneoperationer med vektorer i flera dimensioner.
• kunna avgöra om vektorer är linjärt beroende samt byta basvektorer.
• kunna bestämma ekvationen för linjer och plan och kunna beräkna skärningspunkter och avstånd mellan linjer, punkter och plan.
• kunna behärska räknelagarna för skalärprodukt och vektorprodukt vid geometriska tillämpningar.
• kunna behärska matrisräkning samt teorin för linjära avbildningar.
• kunna skapa projektions-, speglings- samt rotationsmatriser.
• kunna tillämpa teorin för determinanter.
• kunna beräkna egenvärden och egenvektorer samt med hjälp av datorprogram kunna beräkna egenvärde och egenvektorer.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
• kunna värdera och reflektera över sin problemlösningsstrategi så väl som det åstadkomna resultatet

Generella förmågor

Kurslitteratur och övriga läromedel

Sparr, G. (1997). Linjär algebra. Lund: Studentlitteratur. ISBN 97-89144-19752-4.

Matematiska institutionen. (2007). Övningar i Linjär algebra. Lund: Studentlitteratur. ISBN 97-89144-04878-9.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Sparr, G. (1997). Linjär algebra. Lund: Studentlitteratur. ISBN 97-89144-19752-4.

Matematiska institutionen. (2007). Övningar i Linjär algebra. Lund: Studentlitteratur. ISBN 97-89144-04878-9.

Lärande och undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, övningar och laborationer.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Thomas Ahlqvist
Kursansvarig
 1. Tomas Petersson

Planerade lärtillfällen

föreläsningar och övningar.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1710 Salstentamen 4.5 A-F
1720 Inlämningsuppgift 1.5 G-U
1730 Laboration 1.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.