FY1426 Tillämpad realtidsfysik

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2019

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen ger en översikt av fysikaliska modeller samt varför, när och hur man använder fysik vid spelprogrammering. Repetition av viktiga modeller från fysiken, bl.a. mekanik och Newtons lagar, statik och dynamik, rörelsemängd och energi, fysik för vätskor, gaser och stela kroppar, numeriska metoder och realtidsaspekter.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2019 vecka 04 till 2019 vecka 13
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Fysik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Avklarat minst 2 hp på kurs MA1476 Matematisk introduktion samt genomgången MA1485 Linjär algebra.

Innehåll

I kursen behandlas:
• klassisk fysik som Newtons lagar.
• krafter i både statiska och dynamiska situationer.
• kinematik, kollisioner och rotationsrörelse.
• olika tillämpningsområden inom spelteknik.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • ha kunskap om de grundläggande fysikaliska lagar som beskriver kroppar i vila och rörelse.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna beräkna fysikaliska storheter som hastigheter, accelerationer, tyngdpunkt, krafter, kraftmoment, tröghetsmoment samt rörelsemängdsmoment.
 • kunna tillämpa fysikaliska lagar för simulering av kollisioner, kaströrelser, rotationsrörelser och explosioner.
 • behärska Eulers metod och/eller någon annan metod för realtidssimulering.
 • i projektform kunna skriva ett program för simulering av ett fysikaliskt skeende.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna föra fysikaliskt riktiga resonemang kring kursinnehållet.
 • kunna värdera erhållna resultat med utgångspunkt från de fysikaliska förutsättningarna.

Generella förmågor

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bourg, D. (2013). Physics for Game Developers. O?Reilly Media. ISBN: 978-1449392512. Tillgänglig på lärplattformen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bourg, D. (2013). Physics for Game Developers. O?Reilly Media. ISBN: 978-1449392512. Tillgänglig på lärplattformen.

Lärande och undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och övningar samt projektarbete. Projektarbetet utförs enskilt eller i grupp och redovisas genom skriftlig inlämning och muntlig presentation.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Per Gralvik
Kursansvarig
 1. Per Gralvik

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar, övningar och laborationer.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1805 Salstentamen 1 4.5 A-F
1815 Projektuppgift 3 G-U
 1. 1Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.