FY1426 Tillämpad realtidsfysik

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2019

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen ger en översikt av fysikaliska modeller samt varför, när och hur man använder fysik vid spelprogrammering. Repetition av viktiga modeller från fysiken, bl.a. mekanik och Newtons lagar, statik och dynamik, rörelsemängd och energi, fysik för vätskor, gaser och stela kroppar, numeriska metoder och realtidsaspekter.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, Dagtid, deltid 50%
 • Period: 2019 vecka 04 till 2019 vecka 13
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Fysik
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Avklarat minst 2 hp på kurs MA1476 Matematisk introduktion samt genomgången MA1485 Linjär algebra.

Innehåll

I kursen behandlas:
• klassisk fysik som Newtons lagar
• krafter i både statiska och dynamiska situationer
• kinematik, kollisioner och rotationsrörelse
• tillämpningsområden för flygplan, båtar m.m

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • ha förståelse för hur naturliga fenomen kan beskrivas fysikaliskt.
 • kunna beräkna fysikaliska storheter som hastigheter, accelerationer, tyngdpunkt, kraftmoment, tröghetsmoment samt rörelsemängdsmoment.
 • kunna tillämpa fysikaliska lagar för simulering av kollisioner, kaströrelser, rotationsrörelser och explosioner.
 • behärska Euler´s Metod eller någon annan metod för realtidssimmulering.
 • på egen hand i projektform kunna skriva ett program för simulering av ett fysikaliskt skeende.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
• förmåga till analys och syntes
• kritiskt förhållningssätt och förmåga till självkritik
• förmåga att generera nya idéer
• kvalitetstänkande

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bourg, D. (2001). Physics for Game Developers. O´Reillys förlag. ISBN 0-596-00006-5.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bourg, D. (2001). Physics for Game Developers. O´Reillys förlag. ISBN 0-596-00006-5.

Lärande och undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, demonstrationer samt enskilt projektarbete.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Per Gralvik
Kursansvarig
 1. Per Gralvik

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar, övningar och laborationer.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.