DV1570 Skripting och andra språk

Programkurs, 5,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2019

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

För att implementera ett modernt datorspel krävs en process där ett flertal olika skript- och programmeringsspråk samverkar. Kunskaper om hur, när och varför olika språk bör nyttjas påverkar till hög grad i samtliga spelutvecklingsstadier. I kursen får studenten designa och implementera egna lösningar där olika datorspråk nyttjas för olika ändamål.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2019 vecka 14 till 2019 vecka 23
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Datavetenskap
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att den studerande har avklarat 15 högskolepoäng programmering, samt genomgått kursen 3D-programmering.

Innehåll

• Samverkan mellan olika skript- och programmeringsspråk.
• Egendefinierade filformat.
• Analys av befintliga spelverktyg.
• Spel och spelverktygskonstruktion.
• Spelutvecklingsprojekt där givet spelkoncept ska realiseras till körbar applikation där egenutvecklat nivåverktyg implementeras och nyttjas.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • övergripande kunna beskriva metoder och tekniker som är relevanta inom ämnet.


Färdigheter och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • ha förmåga att presentera och självständigt förklara hur, när och varför olika datorspråk kan och bör samverka.
 • självständigt, utifrån en problembeskrivning, kunna implementera ett enklare datorspel där både verktyg och skriptdriven spellogik implementeras.
 • ha kännedom om och kunna nyttja befintliga ramverk för underlättad samverkan mellan datorspråk.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • ha förmåga att argumentera kring för- och nackdelar med olika skriptdrivna mjukvarulösningar.

Generella förmågor

Kurslitteratur och övriga läromedel

Programming in Lua, Fourth Edition
Författare: Roberto Lerusalimschy
Förlag: Lua.org; 4 edition, 2016
Antal sidor: 388
ISBN: 978-85-903798-6-7

Kurslitteratur och övriga läromedel

Programming in Lua, Fourth Edition
Författare: Roberto Lerusalimschy
Förlag: Lua.org; 4 edition, 2016
Antal sidor: 388
ISBN: 978-85-903798-6-7

Lärande och undervisning

Kursen är upplagd kring:
• Föreläsningar där teorier och praktiska exempel presenteras.
• Projektuppgift där studenterna, enskilt eller i mindre grupp, arbetar med att skapa en demoapplikation. Projekthandledning sker varje vecka.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Kursansvarig
 1. Stefan Petersson

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 147 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
Salstentamen 1.5 G-U
Projektuppgift 4 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.