ET1492 Akustik för ljud- och musikproduktion

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2018

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att ge dig en introduktion till och överblick över praktisk rumsakustik och grundläggande kunskaper om ljudets egenskaper. Kursen behandlar även den mänskliga hörseln. Målet är att du efter genomgången kurs ska ha erhållit en förståelse för ljud och för hur rum påverkar olika ljudegenskaper såsom klangfärg, reflektioner, efterklang och intensitet. Du ska ha fått en inblick i mätning av ljudegenskaper, samt mätning av ett rums akustiska egenskaper.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2018 vecka 03 till 2018 vecka 12
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlshamn
 • Huvudområde: Elektroteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Innehåll

Centrala moment i kursen är:
 • Grundbegrepp inom akustiken:

Definitioner, begreppsorientering
 • Ljud och människan:

Örat och hörseln
 • Ljud och frekvensegenskaper
 • Rumsakustik
 • Ljudabsorbenter
 • Ljudalstrande mekanismer
 • Akustiska mätmetoder:

Spektrumanalysatorer, ljudtrycksmätare,
mikrofoner
 • Elektroakustiska installationer i rum
 • Introduktion till akustisk signalbehandling.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • förstå grundläggande teori inom akustiken
 • ha förståelse för ljud och för hur rum påverkar olika ljudegenskaper såsom klangfärg, reflektioner, efterklang etc.
 • ha grundläggande kunskaper om ljudabsorbenter
 • ha en inblick i mätning av ljudegenskaper, samt mätning av ett rums akustiska egenskaper.
 • ha kännedom om hur dessa mätningar kan användas praktiskt.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • Förmåga att applicera kunskap i praktiken.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Everest, F. Alton, Master Handbook of Acoustics. McGraw-Hill Education, 2000. ISBN 978007130975.


Kurslitteraturen kompletteras med utdelat material.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Everest, F. Alton, Master Handbook of Acoustics. McGraw-Hill Education, 2000. ISBN 978007130975.


Kurslitteraturen kompletteras med utdelat material.

Lärande och undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och praktiska
projektuppgifter. I projekten arbetar studenterna praktiskt med de teorier som behandlats under föreläsningarna. Projektuppgifterna kan lösa enskilt eller i grupp.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Sven Johansson
Kursansvarig
 1. Sven Johansson

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar och projekt.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1405 Teori 1.5 G-U
1415 Projekt 6 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.