ME1590 Modulär ljuddesign

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2018

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att studenten utvecklar förståelse för modulär ljuddesign och interaktiva gestaltningsformer inom ljudproduktion.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2018 vecka 03 till 2018 vecka 12
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlshamn
 • Huvudområde: Medieteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgången kurs ME1569 Grunder i digital ljudproduktion.

Innehåll

I kursen presenteras och diskuteras begreppen ljudsyntes, modulär ljuddesign och ljudinteraktion. Dessa begrepp och tekniker prövas och utvecklas i interaktiva ljudinstallationer.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • grundläggande kunna redogöra för vad ljudsyntes, modulär ljuddesign och ljudinteraktion innebär i en vald ljuddesignkontext.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna utveckla interaktiva ljudinstallationer.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna argumentera kring begrepp och val av tekniker i en vald ljuddesignkontext.

Generella förmågor

Kurslitteratur och övriga läromedel

Farnell, Andy (2010) Designing Sound, MIT Press, ISBN: 9780262014410

Kurslitteratur och övriga läromedel

Farnell, Andy (2010) Designing Sound, MIT Press, ISBN: 9780262014410

Lärande och undervisning

Kursen introduceras med workshops om utvalda teman och begrepp inom modulär ljuddesign. Efter introduktionen väljer studenten ett eller flera teman som sedan prövas i mindre prototyper. Kursen övergår sedan i en undersökande produktion där studenterna enskilt eller två och två fördjupar sig i ett eget valt tema. Samtliga prototyper och undersökningar redovisas muntligt.
Handledning sker löpande under hela kursen.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Siamak Khatibi
Kursansvarig
 1. Daniel Nilsson

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1805 Undersökning 7.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.