PA1440 Objektorienterade webbteknologier

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2019

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Detta är en grundläggande introduktionskurs till databaser och objektorienterad programmering. PHP och SQL är vanliga tekniker vid utvecklande av webblösningar. Här ges grunderna och de sätts in i ett webbaserat sammanhang. Kursen avslutas med projektarbete där en webbaserad applikation utvecklas. Efter avslutad kurs finns fortsättningskursen Databasteknik och webbapplikationer, intro.

Syfte
Databaser och skript-språk, såsom PHP, är en grundkomponent i webbapplikationer. En förutsättning för att bygga databasdrivna webbapplikationer är att ha en gedigen förståelse för begränsningar och möjligheter i skript-programmeringen. Ibland räcker det inte att kunna använda PHP som ett enklare skript-språk. Vill man utveckla professionella webbapplikationer så krävs en bättre hantering av skript-delen som är mer besläktad med traditionell programmering i C/C++ eller Java.

Denna kurs är en grundläggande programmeringskurs där PHP och dess språkkonstruktioner gås igenom från grunden. All programmering sker i en webbaserad miljö med med en webbserver (Apache, HTML och CSS) och en databasserver (SQL och MySQL). På detta viset förbereds studenten inför vidare studier i ämnet, tex för utveckling av databasdrivna webbapplikationer. Kursens huvudsakliga syfte är att lära ut grunderna i programmering och PHP som programmeringsspråk.

Efter fullföljd kurs förväntas studenten ha de grundläggande kunskaper i programmering som normalt är förkunskapskrav till vidare studier i programmering, databaser och databasdrivna webbapplikationer.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Period: 2019 vecka 14 till 2019 vecka 23
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatorisk 0, Frivillig 0
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträdet till kursen krävs 15 hp genomgånget från moment i programmerings kurs varav en kurs i webbteknologier och en kurs i objektorienterad programmering.

Innehåll

Grundläggande programmering i PHP gås igenom och därefter fokuseras på de objektorienterade konstruktionerna. Som databas används PHP Data Objects används för att koppla PHP mot databasen.

Skriptspråket PHP och databaser med SQL är grundtekniker för att tillsammans med HTML och CSS bygga databasdrivna webbapplikationer.

Kursen är praktiskt upplagd och via övningar byggs webbapplikationer med objektorienterad PHP. Mot slutet genomförs ett projekt där de olika övningarna formar en mer avancerad helhet i form av en webbapplikation. All programmering sker i en webbaserad miljö med en Unix-baserad webbserver (Apache), webbutveckling med HTML5 och CSS3 samt en databasserver (SQL och MySQL).

Kursen omfattar följande moment:
 • PHP-programmering i webbmiljö, syntax, semantik, koppling mot databaser, funktionsorienterad programmering, datastrukturer, algoritmer och inbyggda funktioner.
 • Objektorienterad PHP-programmering med språkkonstruktioner och begrepp. Objektorientering som sätt att strukturera och återanvända kod. Enkla designmönster.
 • SQL och databasen MySQL tillsammans med PHP Data Objects.
 • Webbapplikationer, utveckling av webbapplikationer där tekniker såsom webbserver (Apache), PHP, HTML, CSS, och SQL integreras.
 • Användning av verktyg och tekniker som lämpar sig för utveckling av webbapplikationer, tex UNIX/Linux, installation på extern webbserver, ssh, ftp/sftp, databasklienter såsom PHPMyAdmin, MySQL Workbench och kommandoklienter.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
 • kunna redogöra för utveckling med objektorienterad PHP-programmering och databaser i webbmiljö, genom att skriftligen beskriva och sammanfatta erfarenheter och observationer från övningar och projekt.

Färdighet och förmåga
 • kunna tillämpa de objektorienterade programmeringsparadigmen genom praktiska övningar och projekt.
 • självständigt, utefter en specifikation, kunna utveckla och driftsätta en webbapplikation där objektorienterad PHP-programmering och databaser har en central roll.
 • kunna hantera de verktyg och miljöer som används vid utveckling av databasdrivna webbapplikationer.

Generella förmågor

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Titel: Beginning PHP and MySQL: From Novice to Professional
Utgiven, revision, antal sidor: 2010, fourth edition, 787s
Författare: Gilmore, W
Förlag: APRESS
ISBN: 9781430231141

Referenslitteratur
Titel: Webbutveckling med PHP och MySQL
Utgiven, revision, antal sidor: 2012, första utgåvan, 170s
Författare: Montathar Faraon
Förlag: Studentlitteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Titel: Beginning PHP and MySQL: From Novice to Professional
Utgiven, revision, antal sidor: 2010, fourth edition, 787s
Författare: Gilmore, W
Förlag: APRESS
ISBN: 9781430231141

Referenslitteratur
Titel: Webbutveckling med PHP och MySQL
Utgiven, revision, antal sidor: 2012, första utgåvan, 170s
Författare: Montathar Faraon
Förlag: Studentlitteratur

Lärande och undervisning

Som stöd används BTH:s lärplattform där kursmaterial distribueras och information publiceras. Det förekommer kommunikation via e-post och handledning sker främst via forum och chatt.

Kursen består av ett antal kursmoment som utförs individuellt. Varje kursmoment innehåller en teoretisk del där studenten fördjupar sin kunskap genom att studera litteratur och söka information. Kursmomenten är praktiskt inriktade och fokuserar på att öva färdigheter via övningar och problemlösning. Efter varje avslutat kursmoment lämnas resultatet in och studenten gör en skriftlig avrapportering i forumet. Studenten ges kort feedback på varje inlämning.

Kursen avslutas med ett individuellt projekt. I projektet skall en webbapplikation utvecklas och driftsättas utefter en specifikation. Studenten använder byggstenarna från tidigare kursmoment och sammanfogar dem i en väl fungerande slutprodukt.

I kursen förutsätts att studenten har, eller skaffar sig, förmågan att självständigt söka information för att lösa problem och hantera svårigheter som dyker upp.

Arbetslivsanknytning

Kursen innehåller ett projekt och är en del i examinationen av kursen.

Lärare

Examinator
 1. Mikael Roos
Kursansvarig
 1. Mikael Roos

Planerade lärtillfällen

Distanskurs bestående av läsanvisningar och praktiska uppgifter som löses individuellt. Handledning sker i forum och chat.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1610 Inlämningsuppgift 1 2.5 G-U
1620 Inlämningsuppgift 2 2.5 G-U
1630 Indiviuellt projekt 2.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.