PA1442 Webbaserade ramverk 2

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2019

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Syftet med kursen är att ge studenten goda kunskaper i utveckling, test och driftsättning av applikationer och tjänster som är byggda med webbaserade ramverk. Kursens syfte är även att öka studentens kunskap inom utvecklingsverktyg, utvecklingsmiljöer, automatiserad och kontinuerlig test och driftsättning av webbaserade applikationer och tjänster.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Period: 2019 vecka 45 till 2020 vecka 03
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatorisk 0, Frivillig 0
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarade kurser inom programmering, databaser och webbprogrammering motsvarande 30hp varav minst 7,5 JavaScript programmering.

Innehåll

Kursen omfattar följande moment:
 • Virtualisering med Docker för utveckling, test och driftsättning.
 • Ramverksbaserade serverlösning, backend med JavaScript/PHP.
 • Frontendlösningar med web, SPA (single page application) och desktop.
 • Kopplingar mot databaser.
 • Testdriven utveckling och tekniker för enhetstestning.
 • Automatiserad testning och byggning.
 • Driftsättning och innebörden av devops.
 • Relaterade verktyg och tekniker.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs skall studenten:
 • ingående kunna redogöra för webbutveckling baserat på de tekniker som omfattas genom att skriftligen beskriva och sammanfatta erfarenheter och observationer från övningar och projekt.
 • kunna visa goda kunskaper i att använda valda tekniker genom att tillämpa dessa tekniker i praktiska övningar och projekt.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs skall studenten:
 • självständigt utifrån en specifikation kunna utveckla, dokumentera och presentera ett projekt baserat på ramverksbaserad kodning och återanvändning av moduler.
 • ha god praktisk förmåga att hantera de verktyg och utvecklingsmiljöer som används vid utveckling och felsökning vid ramverksprogrammering.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs skall studenten:
 • via redovisningstexter kunna visa god förmåga att reflektera över kodstruktur i ramverk och perspektivet fullstack.
 • via redovisningar och utförda övningar påvisa god kunskap i rollen som devop.

Generella förmågor

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material tillhandahålls av institutionen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material tillhandahålls av institutionen.

Lärande och undervisning

Som stöd används BTH:s lärplattform där kursmaterial distribueras och information publiceras. Det förekommer kommunikation via e-post och handledning sker främst via forum och chatt.

Kursens består av ett antal kursmoment som utförs individuellt. Kursmomenten är praktiskt inriktade och fokuserar på att öva färdigheter via övningar och problemlösning. Varje kursmoment innehåller en teoretisk del där studenten fördjupar sin kunskap genom att studera litteratur och söka information.

Efter varje avslutat kursmoment lämnas resultatet in och studenten gör en skriftlig avrapportering. En lärare ger kort feedback på varje inlämning.

Kursen avslutas med ett individuellt projekt. I projektet skall en applikation utvecklas och driftsättas enligt en specifikation. Studenten använder byggstenar från tidigare kursmoment och sammanfogar dem i en väl fungerande slutprodukt.

I kursen förutsätts att studenten har, eller skaffar sig, förmågan att självständigt söka information för att lösa problem och svårigheter som dyker upp.

Arbetslivsanknytning

Kursen innehåller ett projekt och är en del i examinationen av kursen.

Lärare

Kursansvarig
 1. Mikael Roos

Planerade lärtillfällen

Distanskurs bestående av läsanvisningar och praktiska uppgifter som löses individuellt. Handledning sker i forum och chat.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1710 Inlämningsuppgift 1 2.5 G-U
1720 Inlämningsuppgift 2 2.5 G-U
1730 Inlämningsuppgift 3 1 2.5 A-F
 1. 1Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.