PA1438 Självständigt arbete i Webbprogrammering

Programkurs, 15 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2020

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Syftet med examensarbetet är att studenten integrerar, fördjupar och vidareutvecklar sina kunskaper och färdigheter inom ett begränsat område av det som behandlats inom tidigare genomförda kurser inom programmet. Betoningen i examensarbetet ligger på det tekniska innehållet. Arbetet kan vara av utredande eller konstruktiv karaktär. Resultatet från examensarbetet är en rapport där studenten som visar kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt som krävs av en högskoleingenjör. Examensarbetet genomförs företrädesvis i samarbete med ett företag.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Period: 2020 vecka 04 till 2020 vecka 23
 • Nivå: G1E
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatorisk 0, Frivillig 0
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: 60 hp avklarade på programmet Webbprogrammering

Innehåll

Kursen utgör ett självständigt arbete inom området Webbprogrammering. Studenten skall identifiera en relevant frågeställning, självständigt planera projektets genomförande, arbeta med den valda problemställningen samt rapportera resultatet skriftligt och i vissa fall muntligt. Arbetet utförs företrädesvis vid ett företag, organisation eller myndighet.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • visa kunskap och förståelse inom området Webbprogrammering (huvudområde Programvaruteknik), inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom området Webbprogrammering (huvudområde Programvaruteknik)
 • visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med uppgifter inom området Webbprogrammering (huvudområde Programvaruteknik).

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna utforma en projektplan inkluderande arbetsmetod och tidsplanering
 • visa förmåga att tillämpa förvärvade kunskaper och färdigheter för att lösa problemställningar inom ramen för projektet
 • självständigt inhämta de kunskaper som krävs för arbetets genomförande
 • diskutera resultaten i relation till projektets krav
 • dokumentera arbetet i form av en rapport.

Generella förmågor

Kurslitteratur och övriga läromedel

Att skriva en bra uppsats, Lotta Rienecker, Peter Stray Jörgensen.
Förlag: Liber.
Utgiven: 2014, antal sidor: 349.
ISBN: 9789147111510.
Projects in Computing and Information Systems, Christian Dawson. 9780321263551.
Förlag: Pearson Edu Ltd.
Utgiven: 2009, antal sidor: 304.
ISBN-10: 0273721313. ISBN 13: 978-0273721.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Att skriva en bra uppsats, Lotta Rienecker, Peter Stray Jörgensen.
Förlag: Liber.
Utgiven: 2014, antal sidor: 349.
ISBN: 9789147111510.
Projects in Computing and Information Systems, Christian Dawson. 9780321263551.
Förlag: Pearson Edu Ltd.
Utgiven: 2009, antal sidor: 304.
ISBN-10: 0273721313. ISBN 13: 978-0273721.

Lärande och undervisning

Inledningsvis som stöd för arbetets planering, bedrivs undervisning i form av lektionsundervisning. En handledare ger tillsammans med en kontaktperson vid det företag, organisation eller myndighet där examensarbetet utförs, stöd vid arbetets planering och genomförande. Den kontinuerliga handledningen vid genomförandet ges vanligen av personal vid det företag, organisation eller myndighet där examensarbetet utförs. Kursansvarig institution har ingen skyldighet att fullfölja handledning av ett arbete som påbörjats längre tid tillbaka än 12 månader.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Conny Johansson
Kursansvarig
 1. Conny Johansson

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 400 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1805 Projektförslag 3 G-U
1815 Uppsats 12 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.