UD1445 Grunder i spelutveckling

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2018

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Syftet med kursen är att teoretiskt och praktiskt förvärva kunskap om hur en spelidé konceptualiseras och kan realiseras i ett spelutvecklingsprojekt.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2018 vecka 36 till 2018 vecka 44
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Utveckling av digitala spel
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet

Innehåll

 • Utvecklarroller i spelbranschen.
 • Skriftlig framställning av speldesignkoncept i form av ett High Concept-dokument.
 • Spelkonceptutvecklingsprojekt där eget spelkoncept ska dokumenteras i ett Game Treatment-dokument och där någon utmärkande egenskap ska visualiseras i någon form av prototyp.
 • Inblick i olika spelrelaterade teman.

Lärandemål

Kunskap och förståelse:
Efter genomförd kurs skall studenten:
• kunna förklara vanligt förekommande begrepp som används vid spelutveckling.
Färdighet och förmåga:
Efter genomförd kurs skall studenten:
• utifrån en problembeskrivning, kunna designa och argumentera för ett spelkoncept.
• kunna presentera och opponera på spelkoncept.
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Efter genomförd kurs skall studenten:
• ha ett kritiskt förhållningssätt till eget och andras spelkoncept.
• självständigt kunna redogöra för hur spel designas och dokumenteras.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
• Självständigt skapande
• Förmåga att arbeta i grupp
• Problemlösning
• Akademiskt skrivande
• Kritiskt förhållningssätt
• Presentationsteknik

Kurslitteratur och övriga läromedel

The Art of Game Design. A Book of Lenses. Second Edition.
Författare: Jesse Schell
Förlag: A K Peters
Utgiven: 2014
Antal sidor: 600
ISBN: 9781466598645.

Kurslitteratur och övriga läromedel

The Art of Game Design. A Book of Lenses. Second Edition.
Författare: Jesse Schell
Förlag: A K Peters
Utgiven: 2014
Antal sidor: 600
ISBN: 9781466598645.

Lärande och undervisning

Kursen ges som campuskurs. Studenten arbetar i grupp under kursens gång med ett spelprojekt, som presenteras i form av dokument samt i en muntlig presentation. Undervisningen bedrivs på svenska med engelsk litteratur.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Kursansvarig
 1. Hans Tap

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar och handledningsseminarier.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1710 Projekt 2 G-U
1720 Spelkonceptdokument 4 G-U
1730 Presentation 1.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.