MA1433 Matematik för Technical Artist

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2019

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att introducera grundläggande matematiska begrepp och metoder inom analys, algebra och linjär algebra för att ge en grund för fortsatta studier inom programmet.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2019 vecka 36 till 2019 vecka 44
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Matematik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Kursens förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 7: Fysik A och Matematik B.

Innehåll

• Problemlösning och problemlösningsstrategi
• Algebra och funktioner
• Trigonometri
• Grundläggande linjär algebra

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
 • olika metoder för att arbeta med problemlösning på ett strukturerat sätt
 • räkna med prioriteringsregler, bråk och potensutryck
 • skala och likformighet
 • beräkna sidor och vinklar i rätvinkliga och godtyckliga trianglar
 • använda trigonometriska formler
 • kunna utföra räkneoperationer med vektorer samt kunna beräkna skärningspunkter och avstånd mellan linjer och plan.
 • behärska matrisräkning samt teorin för linjära avbildningar såsom skalning, rotation, spegling samt translation
 • ha förståelse för och kunna tillämpa teorin för determinanter

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
• att analysera, kritiskt bedöma och dra slutsatser
• att muntligt och skriftligt beskriva problemformulering och motivera slutsatser
•att planera, genomföra och redovisa projekt

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lemurell, S. (2010). Linjär algebra från en geometrisk utgångspunkt. Studentlitteratur. ISBN: 978-91 4406-054-5.

Ahlqvist, T. (2007). Ett kålhuvud, en get och en varg ? Om konsten att lösa problem. Blekinge Tekniska Högskola. ISBN:978-91-7295-981-1.

Material som utdelas av avdelningen kan tillkomma.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lemurell, S. (2010). Linjär algebra från en geometrisk utgångspunkt. Studentlitteratur. ISBN: 978-91 4406-054-5.

Ahlqvist, T. (2007). Ett kålhuvud, en get och en varg ? Om konsten att lösa problem. Blekinge Tekniska Högskola. ISBN:978-91-7295-981-1.

Material som utdelas av avdelningen kan tillkomma.

Lärande och undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar och projekt.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Kursansvarig
 1. Hang Zettervall

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar, övningar och projekt.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1310 Tentamen 4.5 A-F
1320 Projekt 1 1.5 G-U
1330 Projekt 2 1.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.