IY1421 Företaget i en global ekonomi

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syfte är att ge studenten kunskaper i internationell ekonomi ur perspektivet av företagens behov att förstå sin globala omvärld och makroekonomiska villkor.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2021 vecka 35 till 2021 vecka 43
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Industriell ekonomi och management
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Tillämpad mikroekonomi och strategi 6 hp och Företag och organisation 6 hp.

Innehåll

I kursen presenteras grundläggande teori och begrepp för internationell handel och komparativa fördelar, globalisering, valutor, handelshinder, samt den internationella finansmarknaden. Innehållet omfattar också klassiska områden inom makroekonomi som penning- och finanspolitik, inflation, arbetslöshet och tillväxt på låmg och kort sikt.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna förstå orsaker till och konsekvenser av internationell handel, ekonomisk integration och internationella kapitalflöden
 • kunna förstå orsaker till och konsekvenser av införandet av olika typer av handelshinder
 • kunna förstå valutamarknadens funktionssätt, sambandet mellan räntor och växelkurser, samt sambandet mellan priser och växelkurser
 • kunna förstå vad som avgör ett lands komparativa fördelar
 • kunna redogöra för grundläggande egenskaper hos den globala ekonomin och multinationella företag

Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna applicera grundläggande matematiska metoder för att analysera och tolka ekonomiska modeller för internationell handel
 • kunna härleda principen för komparativa fördelar
 • kunna skriva akademiska rapporter baserat på kursens innehåll

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna analysera och diskutera hur ett företag påverkar ekonomisk integration mellan länder

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Beugelsdijk m.fl International Economics and Business - Nations and Firms in the Global Economy, Cambridge University Press
Fregert och Jonung, Makroekonomi - teori, politik och institutioner, Studentlitteratur
Dicken, P. Global Shift, Guilford Press, latest edition

Övriga lärresurser
Vetenskapliga artiklar om maximalt 300 sidor.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Beugelsdijk m.fl International Economics and Business - Nations and Firms in the Global Economy, Cambridge University Press
Fregert och Jonung, Makroekonomi - teori, politik och institutioner, Studentlitteratur
Dicken, P. Global Shift, Guilford Press, latest edition

Övriga lärresurser
Vetenskapliga artiklar om maximalt 300 sidor.

Lärande och undervisning

Undervisning sker genom salsföreläsningar och övningstillfällen. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 160 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1710 Analys av handelsflöden 1 G-U
1720 Övningsuppgifter 1 G-U
1730 Företag i en global ekonomi 4 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.