stadsplanering

Magisterprogram i hållbar stadsplanering 60 hp

Tillfället är stängt för anmälan

Utbildningen fokuserar på två centrala teman inom stadsplanering och utformning av den byggda miljön i Sverige: efterkrigstidens stadsplanering fram till 1980-talet och den hållbara stadsutvecklingen från tidigt 1990 fram till idag. Det finns ett stort intresse för de svenska erfarenheterna inom stadsplanering under dessa två perioder.

Utbildningen ger internationella och svenska studenter kunskap om de svenska erfarenheterna inom stadsplanering. Erfarenheterna lyfts fram i utbildningens olika kurser där de kontextualiseras och problematiseras i syfte att du ska utveckla ett reflektivt och kritiskt perspektiv på planering och hållbar stadsutveckling. Vidare ska du tillämpa nyvunnen kunskap i olika tematiska projekt och övningar. Genom att på olika nivåer integrera teori i utformning av stadsmiljöer syftar utbildningen till att ge dig en fördjupad insikt och förståelse för den svenska stadsplaneringens kontext och komplexitet.

Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng och leder fram till en teknologie magisterexamen.

Programupplägg

Är du intresserad av att ta del av kunskaper om de svenska erfarenheterna inom stadsplanering? Dessa erfarenheter lyfts fram i utbildningens olika kurser där de kontextualiseras och problematiseras i syfte att utveckla ett reflektivt och kritiskt perspektiv på planering och hållbar stadsutveckling i Sverige.

Utbildningen har fokus på två centrala teman inom stadsplanering och utformning av den byggda miljön i Sverige: efterkrigsstadsplanering och fram till 1980-talet, och den hållbara stadsutvecklingen från tidigt 1990 fram till idag. Det finns ett stort intresse för de svenska erfarenheterna inom stadsplanering under dessa två perioder.

Utbildningen inom fysisk planering har ett gott samarbete med flera lärosäten i Europa och Kina. Utbildningen erbjuder dig kunskap om de svenska erfarenheterna inom stadsplanering, de lyfts fram i olika kurser där de kontextualiseras och problematiseras i syfte att du ska utveckla ett reflektivt och kritiskt perspektiv på planering och hållbar stadsutveckling i Sverige. Vidare ska du tillämpa nyvunnen kunskap praktiskt i olika projekt och övningar. Genom att integrera teori i utformning av stadsmiljöer på olika skalnivåer syftar utbildningen till att ge dig en fördjupad insikt och förståelse för den svenska stadsplaneringens kontext och komplexitet.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, Dagtid, heltid
 • Period: 2017 vecka 35 till 2018 vecka 22
 • Nivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde: Fysisk planering
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Förkunskapskrav: Kandidatexamen i fysisk planering, arkitektur eller motsvarande. Engelska B/Engelska 6.

Är du intresserad av att ta del av kunskaper om de svenska erfarenheterna inom stadsplanering? Dessa erfarenheter lyfts fram i utbildningens olika kurser där de kontextualiseras och problematiseras i syfte att utveckla ett reflektivt och kritiskt perspektiv på planering och hållbar stadsutveckling i Sverige.

Utbildningen har fokus på två centrala teman inom stadsplanering och utformning av den byggda miljön i Sverige: efterkrigsstadsplanering och fram till 1980-talet, och den hållbara stadsutvecklingen från tidigt 1990 fram till idag. Det finns ett stort intresse för de svenska erfarenheterna inom stadsplanering under dessa två perioder.

Utbildningen inom fysisk planering har ett gott samarbete med flera lärosäten i Europa och Kina. Utbildningen erbjuder dig kunskap om de svenska erfarenheterna inom stadsplanering, de lyfts fram i olika kurser där de kontextualiseras och problematiseras i syfte att du ska utveckla ett reflektivt och kritiskt perspektiv på planering och hållbar stadsutveckling i Sverige. Vidare ska du tillämpa nyvunnen kunskap praktiskt i olika projekt och övningar. Genom att integrera teori i utformning av stadsmiljöer på olika skalnivåer syftar utbildningen till att ge dig en fördjupad insikt och förståelse för den svenska stadsplaneringens kontext och komplexitet.

Urval


Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.
METOD 4 Relevant examen och engelska

ALLMÄNT

Denna metod avser att bedöma sökandes lämplighet till studier på program på avancerad nivå med avseende på den sökandes inriktning i sin kandidatexamen samt engelskakunskaper.

URVALSGRUND

Tidigare högskoleutbildning och engelska.

PRECISERING AV URVALSGRUND

Första steget av bedömningsprocessen består av en bedömning av hur relevant område och inriktning den sökandes tidigare examina från högskola eller universitet har för det sökta programmets inriktning. Bedömningen görs i tre kategorier: minimal relevans givet förkunskapskraven = meritvärde 0, medelhög relevans = meritvärde 0,5, hög relevans = meritvärde 1.
Slutligen normeras den sökandes TOEFL – respektive IELTS-nivåer i engelska till ett värde mellan 0 och 1, där 0 är minimal nivå för att vara behörig och 1 är maximal nivå på testet. Sökande som är undantagna från att visa sin nivå i engelska med TOEFL/IELTS-nivåer får meritvärdet 1.
Dessa två värden läggs till ett samlat meritvärde som kan variera mellan 0-2.

HÖGSTA MERITVÄRDE

Maximalt 2 poäng ges, enligt beskrivningen ovan.

ARBETSMETOD

Ansökningar som accepteras för granskning baserad på de grundläggande förkunskapskraven för programmet kommer att rangordnas enligt ovan. Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats tillgrips lottning.

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå teknologie magisterexamen
Huvudområde: fysisk planering
Inriktning: hållbar stadsplanering
Engelsk översättning av examen:
Degree of Master of Science (60 credits)
Main field of study: Spatial Planning
Specialization: Sustainable Urban Planning

Lärandemål

Utöver de nationella målen skall för utbildningen även gälla följande lokala mål.
Studenten ska efter avslutad utbildning:
 • visa brett kunnande och förståelse om det mångvetenskapliga fält inom vilket huvudområdet fysik planering är placerat där samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och tekniska ämnen möts och omsätts till fysisk planering.
 • visa fördjupade kunskaper om de ämnen, discipliner och kunskapsfält som är tillämpliga för att lösa kvalificerade uppgifter och kritiskt granska gestaltande planer och skriftliga dokument.
 • visa fördjupad kunskap om den fysiska planeringens forsknings- och utvecklingsfrågor.
 • visa fördjupad metodkunskap i planering och utformning av den fysiska miljön, och i de uppgifter som är den fysiska planerings arbetsfält.
 • visa förmåga att reflektivt och analytiskt integrera kunskap från beprövad praktik, ämnesområden och forskningsfält som är relevanta för att bearbeta komplexa planeringsproblem. Att arbeta med planering och gestaltning av den fysiska miljön förutsätter förmåga att hantera och värdera situationer och frågeställningar där informationen kan vara begränsad.
 • visa förmåga att självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar inom fältet för planering och gestaltning, vilket kan omspänna sociala, ekonomiska, ekologiska, demokratiska såväl som estetiska frågeställningar, samt att med de metoder som är adekvata inom dessa områden planera och genomföra kvalificerade uppgifter på en nivå som bidrar till hållbar utveckling inom professionsområdet för fysisk planering.
 • visa förmåga att kommunicera och argumentera kunskap och slutsatser inom fältet för fysisk planering med de grupper och aktörer som berörs av eller är involverade i den fysiska planeringen.
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet inom den fysiska planeringens område baserat på beprövad praktik och tillgänglig vetenskaplig kunskap.
 • visa förmåga att beakta etiska aspekter i arbetet med de människor, institutioner, organisationer och föreningar som berörs av forsknings- och utvecklingsarbete inom fysisk planering.

Jobbprofiler

Student med examen från programmet kan arbeta med kvalificerat stadsplaneringsprojekt, utrednings- och utvecklingsarbete. Programmet förbereder studenten att arbeta med ledarskap och management inom urban utveckling och -planering, samhällsplanering, fysisk planering och hållbar stadsutveckling
Upplägg

Programmets kurser inleds men introduktion av kursens tema och problemområdet, som diskuteras inom relevant forskning och kunskapsområdet. I varje kurs skall studenterna utveckla ett reflektivt och kritiskt angreppssätt på de planeringssituationer som studeras, och omsätta den vunna kunskapen i praktik genom gestaltning av bebyggelse och stadsrum. Det lärarteam som ansvarar för utbildningen utgörs av professorer och lektorer, samt gästlärare med spetskompetens inom t ex. hållbar stadsutveckling, urban sociologi och kulturarv.

Programmet avslutas med ett magisterarbete motsvarande 15 hp. I arbetet skall studenten fördjupa sin teoretiska och praktiska kunskap i en eller flera av programmets kurser och teman. Studenten skall i examensarbetet visa på fördjupad kunskap och färdighet inom ett specifikt problemområde som är relaterat till hållbar stadsplanering.

Programvärderingar och programråd

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Lina Berglund-Snodgrass

Studievägledare: Studievägledning