fysiskplanering

Masterprogram i strategisk fysisk planering 120 hp

Tillfället är stängt för anmälan

Utbildningen har som mål att fördjupa dina kunskaper att kritiskt granska förutsättningarna för ett hållbart samhällsbyggande. Du får kunskap och förmåga att planera strategiskt för att förstå och kunna tillämpa komplexa planeringsprocesser med många olika aktörer.

Utbildningen förbereder dig för kvalificerad yrkesverksamhet eller forskning inom området och har som mål att fördjupa dina kunskaper i att kritiskt granska förutsättningarna för ett hållbart samhällsbyggande och att kunna identifiera och driva planeringsfrågor med strategiskt innehåll. Du får kunskap och förmåga att planera strategiskt för att förstå och kunna tillämpa komplexa planeringsprocesser med många olika aktörer på flera planeringsnivåer samtidigt. Kurserna i utbildningen varvar teoretiska utgångspunkter och praktiska tillämpningar med fokus på strategisk planering, alltifrån lokal nivå till internationellt gränsöverskridande planering.

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng och leder fram till en teknologie masterexamen.

Programupplägg

Utbildningen är till för dig som vill ha en avancerad utbildning som leder till kvalificerad yrkesverksamhet eller forskning om framtidens samhällsbyggande. Utbildningen är inriktad mot strategisk översiktlig planering samt att förstå och kunna driva komplexa planeringsprocesser som sker på många planeringsnivåer samtidigt och där många olika aktörer involveras.

Masterprogrammet i strategisk fysisk planering är en tvåårig utbildning på avancerad nivå. Utbildningen är en fördjupning av kandidatprogrammet i fysisk planering men är även öppen för studenter från andra utbildningar på teknisk eller samhällsvetenskaplig fakultet med inriktning mot samhällsplanering och byggande. Utbildningen avser att fördjupa dina kunskaper i att kritiskt granska förutsättningarna för ett hållbart samhällsbyggande och att kunna identifiera och driva planeringsfrågor med strategiskt innehåll.

Undervisningen är problembaserad och i flertalet kurser utgår man från olika övergripande frågeställningar som sedan bryts ned och tillämpas i olika projekt. Utbildningens kurser varvar teoretiska utgångspunkter med praktiska tillämpningar med fokus på översiktlig planering, alltifrån lokal nivå upp till internationellt gränsöverskridande planering. Genom utbildningen tränar du din förmåga till kritisk granskning, problemidentifiering och analys. Du övas även i praktiska färdigheter där du ska föreslå och värdera olika förslag till lösningar samt peka på konsekvenser av olika vägval.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, Dagtid, heltid
 • Period: 2017 vecka 35 till 2019 vecka 23
 • Nivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde: Fysisk planering
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Behörighetskrav: För tillträde till utbildningsprogrammet krävs kandidatexamen 180 hp där minst 30 hp planering ingår, alternativt kandidatexamen 180hp och därutöver 30 hp planering.

Utbildningen är till för dig som vill ha en avancerad utbildning som leder till kvalificerad yrkesverksamhet eller forskning om framtidens samhällsbyggande. Utbildningen är inriktad mot strategisk översiktlig planering samt att förstå och kunna driva komplexa planeringsprocesser som sker på många planeringsnivåer samtidigt och där många olika aktörer involveras.

Masterprogrammet i strategisk fysisk planering är en tvåårig utbildning på avancerad nivå. Utbildningen är en fördjupning av kandidatprogrammet i fysisk planering men är även öppen för studenter från andra utbildningar på teknisk eller samhällsvetenskaplig fakultet med inriktning mot samhällsplanering och byggande. Utbildningen avser att fördjupa dina kunskaper i att kritiskt granska förutsättningarna för ett hållbart samhällsbyggande och att kunna identifiera och driva planeringsfrågor med strategiskt innehåll.

Undervisningen är problembaserad och i flertalet kurser utgår man från olika övergripande frågeställningar som sedan bryts ned och tillämpas i olika projekt. Utbildningens kurser varvar teoretiska utgångspunkter med praktiska tillämpningar med fokus på översiktlig planering, alltifrån lokal nivå upp till internationellt gränsöverskridande planering. Genom utbildningen tränar du din förmåga till kritisk granskning, problemidentifiering och analys. Du övas även i praktiska färdigheter där du ska föreslå och värdera olika förslag till lösningar samt peka på konsekvenser av olika vägval.

Urval

Antagningsordning

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå med benämningen
Teknologie masterexamen.
Huvudområde: Fysisk planering.
Motsvarande benämning på engelska är
Master of Science (120 credits)
Main field of study: Spatial Planning.

Lärandemål

Efter fullgjorda studier på utbildningsprogrammet ska studenten kunna visa sådan fördjupad kunskap som krävs för fortsatt kvalificerad yrkes- eller forskningsverksamhet.

Kunskap och förståelse, utöver de nationella målen ska studenten på avancerad nivå:
 • visa brett kunnande och förståelse om det mångvetenskapliga fält inom vilket huvudområdet fysik planering är placerat där samhällsvetenskapliga, humanistiska, naturvetenskapliga och tekniska ämnen möts och omsätts till planering.
 • visa väsentligt fördjupade kunskaper om de krav som kan ställas på att i den fysiska planeringen omsätta relevant kunskap till gestaltande planer, policydokument eller strategiska dokument.
 • visa fördjupad insikt i forsknings- och utvecklingsarbete inom de ämnesområden och discipliner som är relevanta för planering i vid mening samt med specifikt fokus mot den fysiska planeringens forsknings- och utvecklingsfrågor.
 • visa fördjupad metodkunskap med inriktning mot hur ett vetenskapligt metodiskt förhållningssätt kan omsättas i de uppgifter som är den fysiska planerings arbetsfält.

Färdighet och förmåga, utöver de nationella målen ska studenten:
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt analysera och integrera kunskap från de ämnesområden, forskningsfält och discipliner som är relevanta för att bearbeta komplexa planeringsproblem. Att arbeta med planering förutsätter förmåga att hantera och värdera situationer och frågeställningar där informationen kan vara begränsad.
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar inom fältet planering, vilket kan omspänna sociala, ekonomiska, ekologiska, demokratiska såväl som estetiska frågeställningar, samt att med de metoder som är adekvata inom dessa områden planera och genomföra kvalificerade uppgifter på en nivå som bidrar till en kunskapsutveckling inom den fysiska planeringen.
 • visa förmåga att kommunicera och argumentera kunskap och slutsatser inom fältet fysisk planeringen med de grupper och aktörer som berörs av eller är involverade i den fysiska planeringen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt, utöver de nationella målen ska studenten:
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet inom den fysiska planeringens område baserat på tillgänglig vetenskaplig kunskap.
 • visa förmåga att beakta etiska aspekter i arbetet med de människor, institutioner, organisationer och föreningar som berörs av forsknings- och utvecklingsarbete inom fysisk planering.

Jobbprofiler

Att vara fysisk planerare på masternivå innebär att medverka i och att leda processer där såväl analytisk, kreativ och kommunikativ förmåga är värdefulla. Du arbetar med den fysiska planeringen inom eller i relation till de politiskt styrda organisationerna. Du kan t ex arbeta inom kommunernas planerings-, stadsbyggnads- eller miljökontor, på länsstyrelsernas samhällsbyggnads- och miljöfunktioner, inom statliga centrala myndigheter och på privata företag som arbetar med fysisk planering. Arbetet är omväxlande och du får som generalist tillfälle att arbeta i projekt med många inblandade aktörer. Dessa kan vara politiker, medborgare och föreningar såväl som exploatörer och specialister av olika slag. Arbetsmarknaden för fysiska planerare är mycket god. Oavsett läget i byggkonjunkturerna behövs planering. Ett generationsskifte pågår eftersom många planerare inom de närmaste 15 åren kommer att gå i pension.
Upplägg

Utbildningen bygger på problembaserade studier med syfte att förstå och tillämpa strategisk planering för att genomföra komplexa projekt. Utbildningenskurser varvar teoretiska utgångspunkter med praktiska tillämpningar med fokus på översiktlig planering alltifrån lokal nivå upp till internationellt gränsöverskridande planering.

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 30 hp.

Programvärderingar och programråd

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Studier utomlands

Att spendera en tid utomlands inom dina studier berikar dig och din utbildning. Som student vid Blekinge Tekniska Högskola har du goda möjligheter att skaffa internationell erfarenhet under din studietid, så ta chansen att lära känna en ny kultur och få nya studieperspektiv samtidigt som du kvalificerar dig ytterligare för arbetsmarknaden.

Studera utomlands

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Christer Persson

Studievägledare: Studievägledning