BTH accepterar inte trakasserier

Vi tar stort intryck av kampanjen Akademiuppropet. BTH accepterar inte trakasserier på högskolan. Sexuella trakasserier ska inte få förekomma och vi har ett stort ansvar att arbeta förebyggande och att agera när det händer.

SUHF går idag ut med ett uttalande om att akademin inte accepterar trakasserier, se nedan. Blekinge Tekniska Högskola och Blekinge studentkår ställer sig bakom SUHF:s uttalande. Vi arbetar kontinuerligt med information och rådgivning för att så långt som möjligt upplysa studenter och anställda för att diskriminering och trakasserier inte ska uppstå och hur man ska hantera det om det ändå skulle ske.

Alla nyantagna studenter får under sin introduktionsvecka på BTH skriftlig information om diskriminering och trakasserier och hur man ska agera om det händer. På Studentportalen finns också information till studenterna. Studentkåren agerar omgående om det skulle ske trakasserier på deras evenemang.

För medarbetare finns information på intranätet angående diskriminering och kränkande särbehandling samt stöd och vägledning för hur man ska agera om en situation uppstår där någon känner sig illa behandlad.

BTH har under många år arbetat med en central likabehandlingsgrupp och nu drivs frågorna vidare inom ramen för ett jämställdhetsarbete ur ett flertal olika aspekter, allt från trygga campusmiljöer till att främja mångfald och normkritisk pedagogik samt hbtq-frågor. Förhoppningen är att kampanjen Akademiuppropet bidrar till att synliggöra problemen med trakasserier och vi vill ta vårt ansvar och arbeta proaktivt med de här frågorna.

// Ledningen för BTH och Blekinge studentkår

————————————————————————————————————————————–

Akademin accepterar inte trakasserier 

Kraften i kampanjen Akademiuppropet är stor och vi rektorer och universitetsledningar i landet följer den med största allvar i vårt arbete för att fullfölja det ansvar som vi har: att Akademin ska vara en plats helt fri från alla sorters trakasserier.

Det krävs både goda arbetsmiljöer och ett gott ledarskap för att kunna förhindra osunda kulturer där kränkande behandling av olika slag kan frodas. Här ligger ett stort ansvar på landets universitetsledningar att föra en aktiv och öppen dialog om dessa frågor med såväl studenter som medarbetare.  Alla ledare på olika nivåer inom akademin har till sin uppgift att arbeta förebyggande, hitta former för att skyndsamt hantera misstankar om att trakasserier förekommit och därefter agera utifrån gällande lagstiftning. Vi har system för detta redan idag och jobbar aktivt med det inte minst tillsammans med våra studenter.

Sexuella trakasserier ska inte förekomma på våra arbetsplatser. Dåliga kulturer som möjliggör att trakasserier får fortsätta och att de som gör sig skyldiga till sådana inte ställs till svars, kan inte på något sätt accepteras inom akademin. Vi ska tvärtemot alltid uppmuntra till att misstänkta trakasserier lyfts fram i ljuset så att vi kan agera. En positiv effekt av kampanjen #Akademiuppropet hoppas vi är att denna viktiga fråga hålls vid liv inom lärosätena och ger en medvetenhet som ökar benägenheten att anmäla, uppmärksamma och stoppa sexuella trakasserier.

 

//SUHF

25 november 2017