BTH bidrar till utveckling av artificiell intelligens

Forskning vid BTH

Forskningsmiljön inom big data och data science vid BTH nämns som en av de miljöer i Sverige som bidrar till utvecklingen av artificiell intelligens enligt en nyligen gjord rapport från Vinnova.

I Vinnovas rapport ”AI-miljöer för Sverige” lyfts AI:s viktiga roll för Sverige. Tekniken är viktig för vår utveckling, för vår konkurrenskraft och för vår förmåga att möta de olika utmaningar samhället står inför. Viktiga samhällsfunktioner och näringslivets konkurrenskraft är beroende av hur vi genom innovation kan skapa fördelar för Sverige.

I rapporten lyfts 39 AI-miljöer fram. En av dem är forskningsmiljön för data science vid BTH – kallad BigData@BTH. Fokus för forskningen som bedrivs här är maskininlärning och big data för bildanalys och olika typer av beslutsstöd samt utveckling och implementering av algoritmer, bland annat på parallella datorsystem.

Forskningsmiljön inom data science vid BTH, som finansieras av KK-stiftelsen, startade 2014 och projekt genomförs tillsammans med såväl svenska som utländska partner från akademi, institut, näringsliv och offentlig sektor. Läs mer.

Syftet med Vinnovas rapport är att ge en översikt över AI-miljöer och att presentera forsknings- och innovationsmiljöer som ”tagit på sig ett ledarskap och som samlar och koordinerar utvecklingskrafter och kompetens för utveckling av artificiell intelligens.”

Artificiell intelligens (AI) kan definieras som förmågan hos en maskin att efterlikna intelligent mänskligt beteende. Artificiell intelligens är också beteckningen på det vetenskaps- och teknikområde där verksamheten syftar till att studera, förstå och utveckla datorer och programvara med intelligent beteende.

Läs mer i rapporten

9 juli 2019