BTH en av få högskolor med e-hälsa i vårdutbildningen

Sjuksköterskeutbildningen vid BTH är en av få utbildningar i landet där e-hälsa ingår i visar Vårdförbundet Students nyligen genomförda undersökning. E-hälsa eller digitalisering ingick endast i sex av 55 undersökta grundutbildningar. 

Omvårdnad, medicin och e-hälsa är centrala kurser på BTH:s sjuksköterskeprogram. E-hälsa inom omvårdnad ingår som obligatorisk del i det treåriga programmet.

– E-hälsa är en mycket viktig del av vår utbildning. Vi har under en längre tid arbetat med att integrera e-hälsa i våra kurser. Våra studenter är därmed bättre förberedda på att möta e-hälsans möjligheter och utmaningar som en del av deras kommande yrkesroll som sjuksköterskor, säger Markus Hjelm, ansvarig för sjuksköterskeprogrammet vid BTH.

Idag lever människor längre och andelen äldre och multisjuka i befolkningen är större än någonsin vilket leder till större utmaningar inom dagens och framtidens hälso- och sjukvård. Med hjälp av e-hälsa kan vården bli mer tillgänglig och arbetet inom hälso- och sjukvården kan effektiviseras för att bättre möta dagens och framtidens ökande vårdbehov. E-hälsa definieras av Socialstyrelsen som “att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa”.

Sverige har en vision om att vara bäst i världen på e-hälsa år 2025 och för att den ska bli verklighet måste alla nyexaminerade sjuksköterskor ha den kompetens som krävs för att använda framtidens teknik på ett patientsäkert, etiskt och effektivt sätt. Vårdförbundet Students undersökning visar dock att det är ovanligt med obligatoriska kurser i e-hälsa eller digital teknik på sjuksköterskeprogrammet. Endast sex av 55 lärosäten inkluderar ämnet i utbildningen till sjuksköterska, röntgensjuksköterska eller till biomedicinsk analytiker.

Läs mer om undersökningen här.

3 juli 2019