De forskar om bostadsförsörjning för utsatta grupper

Det råder ingen tvekan om engagemanget hos Ebba Högström och Lina Berglund-Snodgrass, forskare vid institutionen för fysisk planering på BTH. Deras forskningsprojekt har precis dragit igång. Under drygt tre år ska de ta sig an en angelägen fråga: Hur bor människor med psykiska funktionsnedsättningar? Hur samarbetar kommuners olika förvaltningar för att planera och tillgodose deras behov av boende och livsmiljö? 

 –Vi vet väldigt lite hur det ser ut idag för den här gruppen, säger Ebba Högström. Det finns väldigt lite forskat på det. Bor de i utsatta stadsdelar? Bor de på samma plats eller utspritt? Hur använder de sig av stadsmiljön? Hur många bor i egna bostäder? 

Pengarna kommer från forskningsråden Formas (6 miljoner) och Forte (1,8 miljoner) och delas mellan fyra forskare på BTH, Umeå universitet och Högskolan i Dalarna. Under 28 månader ska fyra de driva sitt projekt tillsammans. 

Projektet har två faser. I den första fasen, som projektet alltså precis har gått in i, väljs tio kommuner ut för att kartlägga hur situationen för gruppen ser ut. Exakt vilka det blir är inte klart, men de båda forskarna betonar att det ska vara som ett ”Sverige i miniatyr” – alla typer av kommuner ska vara representerade.  

I projektets andra fas fokuserar forskarna på två av dessa kommuner. I den fasen ska forskarna arbeta tillsammans med socialförvaltning och planeringskontor. Detta för att inkludera de viktiga perspektiv som människor med psykiska funktionsnedsättningar kan ha på bredare stadsutvecklingsfrågor.  

Vår hypotes är att samarbetet mellan förvaltningarna kan förbättras, liksom mellan förvaltningarna och brukarna, menar Ebba Högström. 

Tanken är att forskarna utifrån resultaten ska arbeta fram en metod för kommunerna, så att kommunerna kan planera för bostäder och miljöer för människor med psykiska funktionsnedsättningar. 

– Planeringen i vårt samhälle ska ske utifrån en föreställning om ett allmänintresse. Det handlar till exempel om ett rättvist deltagande i planeringsprocesser och lika möjligheter för tillgång till det offentliga rummet, även för denna grupp, menar Lina Berglund-Snodgrass. 

 Som avslutning ska forskargruppen sätta samman en multimedial utställning för att lyfta fram gruppens situation i den allmänna debatten. Utställningen ska bland annat visa brukarnas egna erfarenheter från sin vardag, men även andra lärdomar från forskningsprojektet kommer att inkluderas.  

Förhoppningen är att forskarna därefter ska kunna gå vidare, så att resultaten från projektets andra del ska tas tillbaka till de tio kommuner som var med i den första fasen. Men det blir i så fall ett helt nytt projekt.  

Ebba Högström har tidigare forskat om den psykiatriska vårdens rumsliga förändringar och institutionernas framtid. Lina Berglund-Snodgrass forskar om den kommunala planeringens förutsättningar och utgångspunkter.  

Tillsammans är vi nog ett bra par för att ta oss an detta, säger de.  

I referensgruppen ingår viktiga aktörer som Boverket, Sveriges kommuner och landsting och NSPH – Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. 

Projektet ska vara klart under december 2021.  

Här kan du läsa mer.

1 mars 2019

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×