Forskningsmedel för psykiatriska vårdens rumsliga omvandling

Ebba Högström, lektor i urbana studier vid institutionen för fysisk planering, har fått medel från EU/Marie Skledowska-Curie Action – Individual Researchship för forskningsprojektet ”Psychiatric spaces in transition: discourse, dwelling and doing”. Det innebär en gästforskarvistelse på 18 månader, med start i januari 2017, vid Glasgow University och deras Human Geography Reseach Group.

Hon ska studera den psykiatriska vårdens rumsliga omvandlingar med fokus på Gartnavel Hospital i Glasgow. Detta görs genom dokumentstudier, intervjuer samt genom etnografiska och ikonografiska metoder i syfte att jämföra, kritisk granska, omvärdera och samla in erfarenheter av att vistas, behandlas eller arbeta på ett psykiatriskt sjukhus i dåtid och nutid.

10 mars 2016