BTH:s kvalitetssystem

Grafisk avbildning av årscykel

Kvalitet i utbildning på grund- och avancerad nivå

BTH:s ambition är att arbeta systematiskt för att följa upp, säkra och utveckla våra utbildningars kvalitet.

Kvalitetssystemet tar sin utgångspunkt i studenternas måluppfyllelse och lärprocess samt är utformat för att stödja lärares och studenters arbete. Syftet med kvalitetsarbetet är att säkerställa att BTH fullgör de krav och mål som anges i nationella regelverk för högskoleutbildning samt att högskolans egna kvalitetsmål uppnås. Kvalitetssystemet ska karaktäriseras av enkelhet, transparens, delaktighet och långsiktighet. Systemet är följaktligen samordnat; det integrerar externa utvärderingar med interna processer för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.

Högskolans kvalitetssystem innefattar 16 aktiviteter och bygger på fyra olika kvalitetscykler: 1-, 2-, 3- och 6-årscykler.

BTH:s kvalitetssystem (pdf)

1-årscykel

1. Uppföljning av institutioners verksamhetsplaner

2. Uppföljning av kurser

2a. Kursvärdering

3. Uppföljning av utbildningsprogram

3a. Säkring av examensmål

3b. Uppföljning av samverkansprofil

4. Uppföljning och revidering av individuella studieplaner

5. Undersökning bland nybörjarstudenter

6. Pedagogisk kompetensutveckling

7. Meritering för undervisande personal

8. Uppföljning av studentinflytande

9. Uppföljning av BTH:s kvalitetssystem

2-årscykel

10. Utveckling av utbildningsprogram

10a. Programvärdering

11. Medarbetarundersökning

12. Forskarstudentundersökning

13. Forskarhandledarutbildning

3-årscykel

14. Kvalitetssäkring av allmänna studieplaner

15. Alumnundersökning

6-årscykel

16. Extern utvärdering av utbildning