Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

BTH arbetar för att på olika sätt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Här kan du läsa mer om detta arbete.

Högskolans uppdrag är att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Den ska stimulera engagemang i samhällsfrågor och sprida kunskap genom utbildning, forskning och innovation. Verksamheten ska bedrivas resurseffektivt och miljömedvetet. I miljöarbetet ska BTH arbeta på ett systematiskt sätt i ett miljöledningssystem som omfattar hela högskolans verksamhet.

Miljöpolicy vid Blekinge Tekniska Högskola

Blekinge Tekniska Högskola (BTH) har visionen och uppdraget att verka för en hållbar samhällsutveckling genom högre utbildning, forskning och innovation på ett sätt så att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

BTH ska därför genom ett systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete:

 • skapa förutsättningar för att alla studenter ska ha relevant kompetens om hållbar
  samhällsutveckling när de lämnar högskolan
 • uppmuntra att forskning och samverkan bidrar till hållbar samhällsutveckling
 • främja en ständigt effektivare och en mer hållbar resursanvändning i den dagliga verksamheten
 • främja att hållbarhet är en naturlig del i BTH:s verksamhetsutveckling
 • säkerställa att personalen har god kunskap om högskolans miljö- och hållbarhetsmål.

Miljö- och hållbarhetsarbetet preciseras närmare i högskolans Miljö- och hållbarhetsmål, som beslutas av rektor. Uppföljning av policyn ska göras årligen.

BTH:s Miljöledningssystem

Miljöledningssystemet omfattar hela BTH:s verksamhet.
Grafisk cirkel diagram av ett årMiljöledningssystemets utgångspunkt är BTH:s miljöpolicy, som beskriver högskolans avsikter och engagemang för att förbättra högskolans resultat på miljöområdet.

Syftet med BTH:s miljöledningssystem är att systematiskt arbeta med åtgärder inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling.

Miljöledningssystemet består av en ettårig cykel och en treårig cykel. Den ettåriga cykeln bygger på kortsiktiga mål, genomförande, uppföljning, och analys. Den treåriga cykeln bygger på en miljöutredning och långsiktiga miljömål. Miljöledningssystemet bygger på ständig förbättring.

Klimatramverk för svenska lärosäten

Universitet och högskolor har en central roll i arbetet med att motverka klimatförändringar. Chalmers och KTH har tagit initiativ till ett klimatramverk, som sedan har utarbetats i ett samarbete mellan svenska universitet och högskolor. Klimatramverket är utgångspunkten för att ta fram specifika klimatstrategier på de anslutna lärosätena, med syftet att bidra till såväl nationella som internationella åtaganden för att nå 1,5-gradersmålet.  BTH är en av de  36 medverkande högskolorna i initiativet.

De medverkande lärosätena ser klimatet som en avgörande och prioriterad framtidsfråga, och åtar sig följande:

 • Vi ska fortsätta bidra till att samhället kan nå uppsatta mål genom utbildning, forskning och samverkan.
 • Vi ska minska vår egen klimatpåverkan i linje med samhällets åtaganden som de kommer till uttryck i nationella och internationella överenskommelser.
 • Vi ska sätta upp långtgående mål för klimatarbetet och också avsätta resurser så att vi
  kan nå dessa mål och göra uppföljningar.
 • Vi ska tydligt kommunicera vårt klimatarbete för att inspirera och sprida kunskap till
  andra aktörer och till samhällsmedborgare.

Med hjälp av klimatramverket kommer BTH att välja ut områden där högskolan sätter upp mål och genomför åtgärder inom ramen för en klimatstrategi.

Organisation & Kontakt

Organisation

Arbetet med hållbar utveckling genomsyrar alla delar av BTH:s arbete. För att implementera perspektivet hållbar utveckling i högskolans verksamhet finns det antal funktioner. Det övergripande ansvaret för att perspektivet hållbar utveckling beaktas i högskolans verksamhet har rektor.

För att implementera perspektivet hållbar utveckling och koordinera BTH:s hållbarhetsmål har högskolan utsett en hållbarhetssamordnare för utbildning. Hållbarhetssamordnaren för utbildning

• koordinerar och följer upp arbetet med att uppfylla målen för hållbarhet i utbildning,
• rapporterar internt till ledningen,
• bidrar till kommunikation av BTH:s utveckling av perspektivet hållbarhet i utbildning intern och externt, och
• koordinerar utbildning av perspektivet hållbarhet i utbildning internt.

Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få mer information kring högskolans arbete kring hållbar utveckling.

Har du frågor kring högskolans miljöledningssystem eller strategiska arbete med hållbar utveckling är du välkommen att kontakta oss på info@bth.se