Fristående kurser

Fristående kurser i strategiskt ledarskap för hållbarhet

VÅRTERMIN 2021

Distanskurser

Avancerat ledarskap för hållbarhet, 15 hp

Syftet med kursen är att ge examinerade från magisterprogrammet i strategiskt ledarskap för hållbarhet (eller motsvarande) möjlighet att utveckla fördjupad kunskap om och förståelse för teorier och tillvägagångssätt för ledarskap i komplexitet, specifikt relaterade till transformativ förändring för hållbarhet, och möjlighet att utveckla avancerade färdigheter som krävs för att arbeta effektivt inom detta område.

LÄS MER

 

Beteendeförändring för hållbarhet – med introduktion till strategisk hållbar utveckling, 6 hp

Syftet med att utbilda studenter i beteendeförändring för hållbarhet är att förse organisationer och samhällen med kunskap och färdigheter som är användbara för att främja hållbar utveckling. Omställning till hållbarhet är en komplex utmaning och överväganden kring mänskligt beteende är viktiga för framgång med omställningen. Kunskaperna och färdigheterna är tillämpbara i många sammanhang, till exempel i kommersiellt eller offentligt hållbarhetsarbete, i gräsrotsarbete eller i annat arbete som syftar till att bidra till hållbar utveckling.

 

Beteendeförändring för hållbarhet – med introduktion till strategisk hållbar utveckling, 7,5 hp

Syftet med att utbilda studenter i beteendeförändring för hållbarhet är att förse organisationer och samhällen med kunskap och färdigheter som är användbara för att främja hållbar utveckling. Omställning till hållbarhet är en komplex utmaning och överväganden kring mänskligt beteende är viktiga för framgång med omställningen. Kunskaperna och färdigheterna är tillämpbara i många sammanhang, till exempel i kommersiellt eller offentligt hållbarhetsarbete, i gräsrotsarbete eller i annat arbete som syftar till att bidra till hållbar utveckling.

 

Beteendeförändring för hållbarhet, 6 hp

Syftet med att utbilda studenter i beteendeförändring för hållbarhet är att förse organisationer och samhällen med kunskap och färdigheter som är användbara för att främja hållbar utveckling. Omställning till hållbarhet är en komplex utmaning och överväganden kring mänskligt beteende är viktiga för framgång med omställningen. Kunskaperna och färdigheterna är tillämpbara i många sammanhang, till exempel i kommersiellt eller offentligt hållbarhetsarbete, i gräsrotsarbete eller i annat arbete som syftar till att bidra till hållbar utveckling.

 

Förståelse av gröna och hållbara omställningar, 7,5 hp

Kriser innebär förändringar och möjliggör därmed omställningar. Därför är det nu passande att med avsikt utforma en ny, grön ekonomi. Den här kursen kommer att utforska viktiga hållbarhetsutmaningar och orsakerna bakom dagens ohållbara system. Kursen kommer att täcka strategiska tillvägagångssätt för hållbar utveckling och en mängd olika verktyg för att främja omställningar mot hållbarhet. Kursen riktar sig till yrkesverksamma i början eller mitten av karriären som är intresserade av att hjälpa sin sektor med dessa omställningar . Kursen kommer att fokusera på två sektorer: turism och tillverkning. Denna är den första av två kurser, som tillsammans ger en kursintyg på 15 hp.

BROSCHYR

 

Grunder för strategisk hållbar utveckling, 7,5 hp

Kursens syfte är att studenten

  • ska utveckla kunskap om och förståelse för samhällets hållbarhetsutmaningar och de grundläggande orsakerna till dessa.
  • ska utveckla kunskap om och förståelse för en strukturerande och koordinerande metodik för strategisk hållbar utveckling, inklusive dess vetenskapliga grunder.
  • ska utveckla färdighet i att tillämpa metodiken och i att nyttja den i förhållande till vanligen citerade begrepp, metoder och verktyg av relevans för strategisk hållbar utveckling.

BROSCHYR

 

Hållbara transportsystem, 7,5 hp

Kursen syftar till att utveckla studentens kunskap om och förståelse för dagens transportsystem och deras hållbarhetskonsekvenser, samt hur de strategiskt kan ställas om till hållbarhet.

LÄS MER

 

Introduktion till hållbar produktutveckling, 3 hp

Kursens syfte är att ge grundläggande och breda kunskaper inom området hållbar produktutveckling, d.v.s. hur produktutveckling kan bidra till strategisk hållbar utveckling av industri och samhälle. Kursen syftar också till att ge en aktuell bild av hur företag idag arbetar med hållbar produktutveckling och relaterade metoder och verktyg, och ge en förmåga att välja och kombinera olika stödjande metoder och verktyg för att i olika situationer analysera, utvärdera och skapa lösningar utifrån ett strategiskt hållbarhetsperspektiv.

 

Möjliggörande av gröna och hållbara omställningar, 7,5 hp

Möjliggörande av gröna och hållbara omställningar bygger på kursen Förståelse av gröna och hållbara omställningar. Den första kursen ger en förståelse för varför sådana omställningar är nödvändiga och hur förändring sker i samhället, industrin och organisationer. Den här andra kursen bygger på denna förståelse och fokuserar på hur man sätter igång och navigerar dessa omställningar, på både organisations- och sektorsnivå. Kursen täcker kompetensutvecklingsverktyg för strategisk hantering av omställningar. Teorier om hållbarhetsförändringar kommer att kompletteras med verktyg för en organisations förändringsarbete, inklusive en översikt över olika affärsmässiga argument för hållbarhetsarbete och en introduktion till det ledarskap som krävs för omställningar. Kursen riktar sig till yrkesverksamma i början eller mitten av karriären som är intresserade av att hjälpa sin sektor med dessa omställningar. Kursen kommer att fokusera på två sektorer: turism och tillverkning. Kursen är den andra av två kurser, som tillsammans ger en kursintyg på 15 hp.

 

Miljöstyrning, 7,5 hp

Kursens syfte är att ge grundläggande och breda kunskaper inom området miljöstyrning och att utveckla studentens förmåga att utifrån en tvärvetenskaplig helhetssyn identifiera och strategiskt adressera i första hand ekologiska aspekter, och i viss utsträckning även sociala aspekter, genom implementering av utvalda delar av ett miljöledningssystem i företag och andra organisationer.

 

Social hållbarhet i produkt- och tjänsteutveckling, 7,5 hp

Syftet med kursen är att förse nuvarande och framtida produkt- och tjänsteutvecklare med kunskaper och färdigheter som är användbara för att främja social hållbarhet. Produkt- och tjänsteutveckling har en nyckelroll för samhällets omställning till hållbarhet och den sociala dimension av hållbarhet är för närvarande underutvecklad i detta sammanhang. Förbättrade kunskaper och färdigheter i att systematiskt och strategiskt integrera också sociala hållbarhetsaspekter i produkt- och tjänsteutveckling möjliggör mer optimerade helhetslösningar.

HÖSTTERMIN 2021

SL2539 Grunder för strategisk hållbar utveckling, 7,5 hp

Kursens syfte är att studenten

• ska utveckla kunskap om och förståelse för samhällets hållbarhetsutmaningar och de grundläggande orsakerna till dessa.
• ska utveckla kunskap om och förståelse för en strukturerande och koordinerande metodik för strategisk hållbar utveckling, inklusive dess vetenskapliga grunder.
• ska utveckla färdighet i att tillämpa metodiken och i att nyttja den i förhållande till vanligen citerade begrepp, metoder och verktyg av relevans för strategisk hållbar utveckling.

 

SL2543 Hållbar produktutveckling, 7,5 hp

Utifrån kunskaper och färdigheter från tidigare kurser ska studenterna lära sig att (1) göra hållbarhetsanalys vid produktutveckling och (2) generera förbättringsidéer utifrån analysresultaten. De ska lära sig (3) för- och nackdelar med olika tillvägagångssätt för ovanstående och (4) hur dessa tillvägagångssätt kan integreras i konceptutveckling. Kompetens i hållbar produktutveckling är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Kursen utvecklar teoretisk förståelse och praktisk färdighet i skärningspunkten mellan två av BTH:s expertområden – hållbarhet och produktutveckling.

 

SL2545 Introduktion till strategisk hållbar utveckling, 7,5 hp (INSTÄLLD)

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla kunskap om och förståelse för samhällets hållbarhetsutmaningar och de grundläggande orsakerna till dessa. Kursen syftar också till att studenten ska utveckla kunskap om och förståelse för en strukturerande och samordnande metodik för strategisk hållbar utveckling, inklusive dess vetenskapliga grunder. Därutöver syftar kursen till att studenten ska utveckla färdigheter i att tillämpa metodiken och använda den i relation till vanligt citerade begrepp, metoder och verktyg som är relevanta för strategisk hållbar utveckling.

 

SL2549 Strategisk ledning för hållbarhet, 7,5 hp

Syftet med kursen är att den studerande ska utveckla fördjupad kunskap om och förståelse för:
• metodik för strategiskt ledningsarbete i en organisation.
• egennyttan för en organisation (”business case”) med proaktivt hållbarhetsarbete.
• hur ramverket för strategisk hållbar utveckling (FSSD) kan användas som stöd för att strukturera och samordna ett framgångsrikt och proaktivt hållbarhetsarbete för en organisation.

 

MS2546 Kreativitet för produkt och tjänsteutveckling, 7,5 hp

Kursens syfte är att studenten ska få:
• En fördjupad förståelse för och erfarenhet av metoder och verktyg som befrämjar kreativitet, för användning i början av produkt- och tjänsteutvecklingsprocessen.
• En fördjupad förståelse för och erfarenhet av metoder och verktyg för identifiering av användarbehov och bedömning av hur dessa förhåller sig till allmänna mänskliga behov.
• Erfarenhet av att konstruera, bygga och testa prototyper baserat på konceptuella idéer.
• Grundläggande kunskaper om hur man planerar och styr kreativitetssessioner i organisationer.