Fristående kurser

Fristående kurser i strategiskt ledarskap för hållbarhet

HÖSTTERMIN 2020

Campuskurser

Startar ej – Introduktion till strategisk hållbar utveckling, 7,5 hp

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla kunskap om och förståelse för samhällets hållbarhetsutmaningar och de grundläggande orsakerna till dessa. Kursen syftar också till att studenten ska utveckla kunskap om och förståelse för en strukturerande och samordnande metodik för strategisk hållbar utveckling, inklusive dess vetenskapliga grunder. Därutöver syftar kursen till att studenten ska utveckla färdigheter i att tillämpa metodiken och använda den i relation till vanligt citerade begrepp, metoder och verktyg som är relevanta för strategisk hållbar utveckling.

Distanskurser

Grunder för strategisk hållbar utveckling, 7,5 hp

Kursens syfte är att studenten

  • ska utveckla kunskap om och förståelse för samhällets hållbarhetsutmaningar och de grundläggande orsakerna till dessa.
  • ska utveckla kunskap om och förståelse för en strukturerande och koordinerande metodik för strategisk hållbar utveckling, inklusive dess vetenskapliga grunder.
  • ska utveckla färdighet i att tillämpa metodiken och i att nyttja den i förhållande till vanligen citerade begrepp, metoder och verktyg av relevans för strategisk hållbar utveckling.

Hållbara energisystem, 7,5 hp

Kursen syftar till att utveckla studentens kunskap om och förståelse för dagens energisystem och deras hållbarhetskonsekvenser, samt hur de strategiskt kan ställas om till hållbarhet.

 

VÅRTERMIN 2021

Distanskurser

Avancerat ledarskap för hållbarhet, 15 hp

Syftet med kursen är att ge examinerade från magisterprogrammet i strategiskt ledarskap för hållbarhet (eller motsvarande) möjlighet att utveckla fördjupad kunskap om och förståelse för teorier och tillvägagångssätt för ledarskap i komplexitet, specifikt relaterade till transformativ förändring för hållbarhet, och möjlighet att utveckla avancerade färdigheter som krävs för att arbeta effektivt inom detta område.

 

Beteendeförändring för hållbarhet – med introduktion till strategisk hållbar utveckling, 6 hp

Syftet med att utbilda studenter i beteendeförändring för hållbarhet är att förse organisationer och samhällen med kunskap och färdigheter som är användbara för att främja hållbar utveckling. Omställning till hållbarhet är en komplex utmaning och överväganden kring mänskligt beteende är viktiga för framgång med omställningen. Kunskaperna och färdigheterna är tillämpbara i många sammanhang, till exempel i kommersiellt eller offentligt hållbarhetsarbete, i gräsrotsarbete eller i annat arbete som syftar till att bidra till hållbar utveckling.

 

Beteendeförändring för hållbarhet – med introduktion till strategisk hållbar utveckling, 7,5 hp

Syftet med att utbilda studenter i beteendeförändring för hållbarhet är att förse organisationer och samhällen med kunskap och färdigheter som är användbara för att främja hållbar utveckling. Omställning till hållbarhet är en komplex utmaning och överväganden kring mänskligt beteende är viktiga för framgång med omställningen. Kunskaperna och färdigheterna är tillämpbara i många sammanhang, till exempel i kommersiellt eller offentligt hållbarhetsarbete, i gräsrotsarbete eller i annat arbete som syftar till att bidra till hållbar utveckling.

 

Beteendeförändring för hållbarhet, 6 hp

Syftet med att utbilda studenter i beteendeförändring för hållbarhet är att förse organisationer och samhällen med kunskap och färdigheter som är användbara för att främja hållbar utveckling. Omställning till hållbarhet är en komplex utmaning och överväganden kring mänskligt beteende är viktiga för framgång med omställningen. Kunskaperna och färdigheterna är tillämpbara i många sammanhang, till exempel i kommersiellt eller offentligt hållbarhetsarbete, i gräsrotsarbete eller i annat arbete som syftar till att bidra till hållbar utveckling.

 

Grunder för strategisk hållbar utveckling, 7,5 hp

Kursens syfte är att studenten

  • ska utveckla kunskap om och förståelse för samhällets hållbarhetsutmaningar och de grundläggande orsakerna till dessa.
  • ska utveckla kunskap om och förståelse för en strukturerande och koordinerande metodik för strategisk hållbar utveckling, inklusive dess vetenskapliga grunder.
  • ska utveckla färdighet i att tillämpa metodiken och i att nyttja den i förhållande till vanligen citerade begrepp, metoder och verktyg av relevans för strategisk hållbar utveckling.

 

Hållbara transportsystem, 7,5 hp

Kursen syftar till att utveckla studentens kunskap om och förståelse för dagens transportsystem och deras hållbarhetskonsekvenser, samt hur de strategiskt kan ställas om till hållbarhet.

 

Introduktion till hållbar produktutveckling, 3 hp

Kursens syfte är att ge grundläggande och breda kunskaper inom området hållbar produktutveckling, d.v.s. hur produktutveckling kan bidra till strategisk hållbar utveckling av industri och samhälle. Kursen syftar också till att ge en aktuell bild av hur företag idag arbetar med hållbar produktutveckling och relaterade metoder och verktyg, och ge en förmåga att välja och kombinera olika stödjande metoder och verktyg för att i olika situationer analysera, utvärdera och skapa lösningar utifrån ett strategiskt hållbarhetsperspektiv.

 

Miljöstyrning, 7,5 hp

Kursens syfte är att ge grundläggande och breda kunskaper inom området miljöstyrning och att utveckla studentens förmåga att utifrån en tvärvetenskaplig helhetssyn identifiera och strategiskt adressera i första hand ekologiska aspekter, och i viss utsträckning även sociala aspekter, genom implementering av utvalda delar av ett miljöledningssystem i företag och andra organisationer.

 

Social hållbarhet i produkt- och tjänsteutveckling, 7,5 hp

Syftet med kursen är att förse nuvarande och framtida produkt- och tjänsteutvecklare med kunskaper och färdigheter som är användbara för att främja social hållbarhet. Produkt- och tjänsteutveckling har en nyckelroll för samhällets omställning till hållbarhet och den sociala dimension av hållbarhet är för närvarande underutvecklad i detta sammanhang. Förbättrade kunskaper och färdigheter i att systematiskt och strategiskt integrera också sociala hållbarhetsaspekter i produkt- och tjänsteutveckling möjliggör mer optimerade helhetslösningar