Styrdokument

Styrdokument

Som statlig högskola har Blekinge Tekniska Högskola, BTH, tre huvuduppgifter: att bedriva utbildning, forskning och att samverka med det omgivande samhället.

Högskolan ska dessutom verka för att forskningsresultat kommer till nytta.

Som självständig myndighet styrs BTH av tillämpliga lagar och förordningar, årliga regleringsbrev samt de interna riktlinjer som styrelse och rektor beslutar om.

Här återfinns de mest grundläggande styrdokumenten fastställda av regering, styrelse och rektor om Blekinge Tekniska Högskolas verksamhet.

Regleringsbrev

Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Blekinge Tekniska Högskola

Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende universitet och högskolor