CDIO-Modul2

HUR LÅNGT HAR VI KOMMIT PÅ BTH MED CDIO OCH VAD GÖR VI NU?

På BTH startade projektet 2013 med en ansökan om medlemskap i organisationen. En öppen introduktionsföreläsning om CDIO erbjöds under våren 2013. Under hösten 2013 genomfördes en informationsomgång med samtliga lärare som hade undervisning på ingenjörsprogrammen. Under hösten hade vi också en workshop (med samma lärare) där vi tittade på varje program för sig, innehållet och helheten.

Under de senaste 2-3 åren har ett antal utbildningsseminarier hållits för vår lärarkår bestående av två heldagsseminarier där i stort sett samtliga berörda lärare har deltagit (någon sista omgång återstår ännu att genomföra).

Arbete har genomförts genom en genomlysning av samtliga civilingenjörsprogram och bildandet av arbetsutskott för varje program som har till uppgift att analysera och förbättra programmen, också med hänsyn tagen till utvecklingen i CDIO-riktning.

Arbete har skett på en överordnad nivå med att ta fram ett ramverk för civilingenjörsutbildningarna som lägger en gemensam ”bottenplatta” av kurser och också säkerställer att viktiga CDIO-moment (som introduktionskurser och projektkurser) finns med i programmen.

Planerat arbete

För kalenderåret 2018 är följande arbete planerat:

  • Se över processerna så att CDIO-arbetet på BTH är systematiskt och väldokumenterat,
  • Ta initiativ till att varje program skapar en kompetensprofil för den ingenjör som sedan skall ut i näringslivet. Säkerställa att utbildningsplanens mål för utbildningen når detta övergripande mål,
  • Säkerställa att nyckelkurser i civilingenjörsprogrammen innehåller relevanta CDIO-lärandemål och få tillstånd en löpande uppdatering av  institutionernas kursutbud man avseende på dessa lärandemål,
  • Bidra till att lärare får möjlighet att inhämta rätt kompetens för att kunna undervisa inom programmens nyckelkurser med avseende på CDIO-metodens krav,
  • Bidra till att inkludera studenterna i utvecklingsarbetet,
  • Synliggöra CDIO-arbetet och de verktyg/metoder som finns.