Samverkan och innovation

Samverkan och innovation

BTH har en tydlig profil inom IT och hållbarhet, med en stark förankring i en innovativ och växande region. Vi står för kvalitet och nytänkande och upplevs som öppet, spännande och kreativt. Vår verksamhet attraherar studenter, forskare, företag och organisationer och bidrar till nya investeringar i regionen.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH kännetecknas av samverkan och samproduktion med omgivande samhälle. Det är av stor vikt att forskning och utbildning sker tillsammans med aktörer i omgivningen eftersom det ökar studenternas arbetslivsanknytning under studietiden och gör dem mer efterfrågade på arbetsmarknaden. När vi samverkar med det omgivande samhället kan vi bättre bidra till att lösa framtida samhällsutmaningar.

Duktig på samverkan - merit vid anställning

Nu ska skicklighet i att samverka bli meriterande vid anställning och befordring inom högskolesektorn och BTH är med och tar fram kriterierna.

Inom ramen för KLOSS-NET , ett nationellt nätverk på ledningsnivå för strategisk samverkan, har BTH tillsammans med tio andra lärosäten beviljats Vinnova-finansiering för projektet MerSam: Meritvärde av samverkansskicklighet. Projektet pågår under två år med start i december 2017 och syftar till att utveckla kriterier för meritvärdering vid akademiska anställningar.

Ansvarig för att driva arbetet inom ”Meritvärde vid samverkansskicklighet” vid BTH är Åse Nygren.

– Vikten av kunna bedöma skicklighet inom samverkan, vår tredje uppgift, kan inte nog betonas. Det är särskilt roligt att BTH är med i detta projekt då jag bedömer att vi ligger långt framme vad gäller utvecklandet av samverkanskriterier och bedömning av samverkansskicklighet. Samverkan med omgivande samhälle är också, och har alltid varit, centralt för BTH:s verksamhet, menar hon.

BTH har också fått ytterligare två VINNOVA-projekt beviljade på temat strategisk samverkan:

PAUS: Personrörlighet för akademin med utbildningsfokus och studentmedverkan, där syftet är att stimulera personrörlighet från akademi till externa organisationer. Ansvarig för projektet är Lena Vogelius vid BTH.
SPETS: Strategiska partnerskap för effektiv och transparent samverkan, där ambitionen är att öka de medverkande lärosätenas förmåga att skapa långsiktiga och värdefulla relationer med strategiskt viktiga externa aktörer. Ansvarig för projektet är Andreas Larsson vid BTH.

Goda exempel på samverkan (5 min)
Under Näringslivsdagarna kunde man hitta flera goda exempel på hur BTH samverkar med företag och organisationer.

Innovation

Den praktiska innovationsverksamheten vid BTH bedrivs i stor utsträckning inom respektive institution då det är högskolans medvetna strategi att identifiera och vidareutveckla potentiella idéer så nära behoven och expertisen som möjligt.

Genom en nära samverkan med företag och organisationer inom såväl forskning som utbildning skapas ett kontinuerligt flöde av idéer, koncept och prototyper för innovativa produkter, tjänster och processer. Av denna anledning fokuserar BTH:s innovationsstöd mycket på att utveckla strategier, modeller och metoder för innovationssamverkan.

Grants Office

Vid BTH finns Grants Office som stöttar med rådgivning, projektutveckling, informationsförmedling, omvärldsbevakning och utbildning kring finansiering för forskning och utveckling.

Läs mer om Grants Office.

Kontakt

andreas larsson

Docent Andreas Larsson
E-post: andreas.larsson@bth.se
Telefon: 0455-38 55 55

Projektledare Lena Vogelius
E-post: lena.vogelius@bth.se
Telefon: 0455-38 52 10