Tjänstledig from 2017-10-01

Jag arbetar sedan 2012 som universitetslektor i omvårdnad på Blekinge Tekniska Högskola.

Jag tog min sjuksköterskeexamen 2003 och efter det en specialistsjuksköterskeexamen inom psykiatrisk vård. Jag har tidigare erfarenhet av arbete inom psykiatrin, företrädesvis inom psykiatrisk heldygnsvård och har stort intresse för frågor som rör psykisk hälsa, utveckling av psykiatrisk omvårdnad samt specialistsjuksköterskans yrkesroll, arbetssituation och villkor. Jag får bland annat möjlighet att engagera mig i sådana frågor genom mitt uppdrag som styrelseledamot i Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor.

Jag disputerade vid Malmö Högskola 2011 med en avhandling som handlade om samspelet mellan den psykosociala vårdmiljön och vårdpersonalens arbetsmiljö inom psykiatrisk heldygnsvård. Min forskning har sedan dess fortsatt att handla om olika aspekter av miljön och vårdpersonalens arbetssituation, bland annat genom fokus på relationen mellan psykosociala aspekter av miljön och vårdpersonalens stress på psykiatriska vårdavdelningar.

Jag är även engagerad i forskning som fokuserar på den digitala miljön och teknikens inverkan på sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Genom projektet ”Health in Hand” har jag fått möjlighet att delta i forskningssamarbete med Indien inom området mHälsa.

Ett annat intresseområde berör äldre personers psykiska hälsa, med nyligen uppstartad forskning kring livsleda och suicidtankar hos äldre.

Centralt i min forskning finns etiska och moraliska aspekter. Jag är särskilt intresserad av moralisk lyhördhet och moralisk stress bland sjuksköterskestudenter och sjuksköterskor. Mitt intresse för etik och moral omfattar också uppdrag som ledamot i Etikkommittén Sydost, samt undervisning i både forskningsetik och relationsetiska aspekter i vården.

I min roll som pedagog drivs jag av engagemang och min pedagogiska grundsyn baseras primärt i etiska värden med studenten i centrum och med respekt för variation i studenterna och deras lärande. En stor del av min undervisning handlar om psykisk hälsa/ohälsa och psykiatrisk omvårdnad, ett uppdrag som jag upplever som mycket viktigt och givande.

Projekt och publikationer