forskning vid BTH

Människa, hälsa och teknik

Människa, hälsa och teknik

Forskningen omfattar såväl människan i friskt tillstånd som vid sjukdom, efter skada, med funktionshinder och med särskilda behov. Forskningen studerar även hur teknik kan stödja och utveckla hälsa, vård och omsorg.

Forskning inom området studerar processer, metoder, diagnostik eller behandling som lindrar symtom där fokus är att förstå, stärka, stödja och kompensera människor i olika hälsosituationer, i olika kontext och med varierande metoder.

En viktig del av forskningen är interaktion i betydelsen kommunikation och samspel samt lärande, vilka är bevis för det flervetenskapliga perspektivet som kännetecknar området.

Forskningen sker inom följande ämnen:

Omvårdnad
Ämnet utgår från de behov människan har – hälsa, miljö, interaktion och omvårdnadshandlingar. Målet är att få kunskap för att stödja, förbättra och återställa människans hälsa, undvika, lindra och uthärda lidande samt skapa förutsättningar för en fridfull död. Forskningen fokuserar på enskilda patienter och deras närståendes behov och resurser, på vård- och omgivningsmiljö samt på omvårdnad ur ett organisatoriskt perspektiv.

Folkhälsovetenskap
Ämnet utgår från ett flervetenskapligt perspektiv som inkluderar kunskap från olika vetenskaper som studerar levnadsvanornas, miljöns, samhällsstrukturens och vårdsystemets betydelse för befolkningens hälsa. Målet är att få kunskap om befolkningens hälsa, hälsans bestämningsfaktorer samt hälsofrämjande och förebyggande hälsoarbete.

Medicinsk vetenskap
Inom ämnet studeras människan utifrån ett biologiskt perspektiv med en naturvetenskaplig grund. Forskningsprojekten söker efter förklaringar till sjukdomsorsaker, symptom och förlopp med utgångspunkt i patofysiologiska förändringar och dess behandlingar.

Tillämpad hälsoteknik
Ämnet är tvärvetenskapligt och inbegriper studier om hur hälsa direkt eller indirekt kan relateras till tillämpning och konsekvenserna av teknik. Forskningsprojekten utgår från både den enskilda individen eller hela befolkningen. Ämnet är även ett forskarutbildningsämne vid BTH.

Intervju med Forskare

Intervju med Lisa Skär (2 min)

Lisa Skär, forskare inom omvårdnad vid BTH, berättar om sin forskning inom områdena leva med sjukdom samt e-hälsa.

Intervju med Johan Sanmartin Berglund (3 min)

Johan Sanmartin Berglund, forskare inom folkhälsovetenskap vid BTH, berättar att målet med forskningen är att bidra till ett friskare liv.

Exempel på projekt

SMART4MD

Forskningsprojektet SMART4MD (Support Monitoring and Reminder Technology for Mild Dementia) ska utveckla ny teknik som kan hjälpa äldre personer med kognitiva nedsättningar. Förutom att höja livskvaliteteten för dessa äldre personer och deras anhöriga hoppas projektet förbättra vården för patientgruppen. Projekt genomförs i EU i samverkan mellan Luxemburg, England, Spanien, Tjeckien, Belgien och Sverige.

Finansiär: EU, Horizon 2020, 2015-2019
Kontaktperson: Johan Berglund

SNAC

Blekinge är ett av de fyra studieområdena i det nationella forskningsprojektet Swedish National Study on Aging and Care (SNAC) sedan projektets start år 2001. SNAC är en långsiktig nationell studie av åldrandet samt vården och omsorgen för de äldre. SNAC-studien kombinerar ett befolkningsperspektiv inriktat på att beskriva åldrandet och de äldres livssituation med ett vårdsystemperspektiv som beskriver och analyserar vård- och omsorgssystemets funktion i förhållande till de äldres behov.

Läs mer om SNAC

INNOVAge

Innovage syftar till att öka effektiviteten i den regionala utvecklingspolitiken inom området självständigt eget boende för äldre genom nätverks- och mentorskapsaktiviteter på både regional och interregional nivå. Genom att inse den viktiga rollen hos IKT- lösningar för att möta utmaningarna samhället möter med en ökande andel äldre syftar projektet mot att dels hjälpa äldre att kunna klara sig självständigt längre i sina egna hem samt öka deras autonomi och dels göra innovativa lösningar i hemmet mer tillgängligt och bekvämt för äldre. Finansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden (Interreg IVC – programmet för regionalt samarbete)

Projektet avslutades 2014.

Läs mer om INNOVage

PrimeCareIT

Östersjöregionen står inför en ökande andel åldrande befolkning, vilket leder till en ökad efterfrågan av primärvårdens tjänster. Samtidigt ökar bristen på vårdpersonal och läkare i Östersjöregionen vilket utmanar underhållet av primärvården. Framförallt påverkar kompetensflykten av vårdpersonal särskilt glesbygdsområden i hela Östersjöregionen. 
Det övergripande syftet med PrimCare IT är därför att öka intresset för läkare och vårdpersonal för primärvården på distans med hjälp av telekonsultation och telementorskap. Ett projekt inom Baltic Sea Region Programme 2007-2013 finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Projektet avslutades 2014.

Läs mer om PrimeCareIT