produktutveckling forskning vid BTH

Produktutveckling

Produktutveckling

Forskningen har sin bas i ämnet maskinteknik och är inriktad på hur teknisk produktutveckling ska leda till innovation för ett hållbart samhälle genom nästa generations produkter.

Inom forskningen tittar vi på metodik för produktutveckling, simuleringsdriven design och modellbaserad utveckling, tillsammans med analysmetoder av produkter och material. För att produktutvecklare i ett tidigt skede och på ett effektivt sätt ska kunna förutse, beskriva, bedöma och förbättra produktegenskaper behövs både teori, metoder och verktyg. Design-, utvecklings-, analys- och simuleringsmetodik, behövs för att kunna förutsäga en produkts tekniska egenskaper sett över dess livscykel. För att göra detta krävs breda eller specialiserade ingenjörskunskaper samt kunskaper i simulering.

Ett mål för forskarna är att utveckla metoder och verktyg för produktutvecklare och beslutsfattare inom produktutveckling. Inom forskningen används avancerade IThjälpmedel för till exempel analys, modellering, simulering, visualisering, optimering, produktdatahantering och distribuerat ingenjörsarbete kopplade till experimentella metoder.

Forskarna studerar exempelvis vilka produktförbättringar som kan göras via värdedrivna utvecklingsmodeller, innovationsteknik, och kunskapsåterkoppling. Mekaniska och mekatroniska system inom marin teknik och vattenskärning, strukturdynamik, materialdynamik, materialkaraktärisering och brottmekanik är också vetenskapsområden i fokus.

Forskningen inom produktutveckling bedrivs i huvudsak på institutionen för maskinteknik.

 

Inriktning

Med tekniska forskningsområdet maskinteknik som bas finns följande forskningsaspekter:

 • Innovationsteknik
 • Konstruktionsautomation
 • Kreativ konceptgenerering
 • Lean
 • Materialdynamik
 • Produkt-tjänstesystem
 • Produktutvecklingsmetoder och verktyg
 • Simuleringsdriven produktutveckling
 • Strukturanalys
 • Vattenskärning
 • Värdedriven utveckling

Forskargruppen PDRL – Product Development Research Lab leds av Professor Tobias Larsson och använder en strategi för tidig kreativ problemlösning och datorsimuleringar för att generera idéer, skapa, uppskatta, modellera och driva utvecklingen av produkt-tjänsteinnovationer i en industriell kontext, härav kallar vi detta simuleringsdriven (SDD) produktinnovation (PI) med fokus på produkt-tjänstesystem (PSS).

Forskargruppen Structural Mechanics Research Lab leds av Professor Sharon Kao Walter och fokuserar strukturanalys i material och konstruktioner.

Forskargruppen Material Dynamics Research Lab leds av Professor Claes Hedberg och fokuserar ickeförstörande mätmetoder och dynamik i material.

Forskningen hjälper företag att möta de komplexa utmaningarna när de går mot en situation där de behöver utveckla grönare produkter och tjänster för att vara hållbara. Detta ställer nya krav på ingenjörerna som är involverade i produktutvecklingen. De får allt fler aspekter och alternativ att tänka på hela tiden, hållbarhet är en av faktorerna.

Exempel på applikationsområden:
Flyg, rymd, fordon, marinteknik, tunga transporter, hälsoteknik

Exempel på offentliga finansiärer:
KKS, VINNOVA, EU, Tillväxtverket och Blekinge Forskningsråd.

Exempel på samarbetspartners:
GKN Aerospace Engine Systems, Volvo Construction Equipment, Kockums, DIAB, TetraPak och Dynapac.

Läs mer om projekt/forskning och utbildning inom maskinteknik:

Product Development Research Lab

 

Citat från en av våra partner

Our collaboration with BTH is a real win/win partnership. –Our company is in a very exciting transformational phase which gives BTH good examples for their research. Since BTH collaborates with other industries that have already done their shifts from products to services, for example, we can gain knowledge about proven methods instead of inventing everything ourselves.”

Jenny Elfsberg, Director of Emerging Technologies at Volvo Construction Equipment.

Intervjuer med forskare

Intervju med Tobias Larsson (2 min)

Tobias Larsson, forskare inom maskinteknik, berättar vad man gör inom forskningsområdet.

Intervju med Oskar Frånberg (3 min)

Marinteknik är en möjliggörande forskningsinriktning som bland annat handlar om att ta tillvara havets resurser som exempelvis vågkraft, havsbaserad vindkraft och solenergi till havs, säger Oskar Frånberg, forskare inom marinteknik vid BTH.

Exempel på projekt

MD3S – Modelldriven utveckling och beslutsstöd

Projektet syftar till att stödja utvecklingen av en internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö inriktad på att förbättra industrins konkurrenskraft genom modelldriven utveckling av produkter och tjänster som gynnar hållbar utveckling av samhället. I projektet kombineras områden som strategisk hållbar utveckling, maskinteknik, management, innovation, beslutstödssystem och visualisering.

Projektet är ett av KK-stiftelsens profilprojekt

Partners/finansiärer: KK-stiftelsen, BTH samt företagen Aura Light International, Avalon Innovation, Dynapac Compaction Equipment, Holje International Group, Industrigruppen Karlskrona, Tech Network, Tetra Pak Packaging Solutions AB, GKN Aerospace Engine Systems, Volvo Construction Equipment.
Budget: 110 MSEK (36 MSEK KKS, resterande från företag och BTH) för perioden 2013-2018.
Kontaktperson: Tobias Larsson

Läs mer om MD3S – Modelldriven
utveckling och beslutsstöd

Applied fracture mechanics in package openings

Ett mål är att via experiment och simulering skapa en bättre förståelse för karakteriseringen av funktionsbeteende hos förpackning och material, e.g. tekniska parametrar och kontinuummaterialegenskaper. Med en bättre förståelse för brottmekaniken i förpackningar kan nya och bättre förpackningar skapas.

Partners/finansiär: Tetra Pak Packaging Solutions AB
Kontaktperson: Sharon Kao Walter

Läs mer om Applied fracture
mechanics in package openings

BESST – Breakthrough in European Ship and Shipbuilding Technologies

Det strategiska målet för BESST är att säkerställa och förbättra konkurrenssituationen för europeiska varv på ett hållbart sätt.

Med tanke på den förhållandevis höga arbetskostnaden i Europa, är målet att öka konkurrenskraften genom minskade livscykelkostnader, kraftigt minskad miljöpåverkan och en ökad säkerhet.

Projektägare: Fincantieri
Finansiärer: Forskningen som ska leda till dessa resultat har fått finansiering från EU:s Sjunde ramprogram för forskning och innovation (FP7 2007 – 2013).
Kontaktperson: Claes Hedberg

Läs mer om BESST

Sånätt – Collaboration as Enabler for Light Weight Vehicles

Målet med Sånätt är att öka samarbetet i leverantörskedjan för att skapa nya produkter och tjänster vilka ska leda till ökad konkurrenskraft. Det ska även möjliggöra för organisationer att effektivt integrera forskning inom innovation och teknik (med fokus på lätta konstruktioner) i utvecklingen av nya lösningar inom fordonsindustrins leveranskedja.

Finansiär: VINNOVA FFI-programmet samt från projektpartners
Akademiska partners: KTH, Chalmers, Luleå tekniska universitet, Linköpings universitet, Högskolan i skövde och Högskolan i väst.
Partners inom industrin: Volvo Cars, Vinnova, Fordonskomponentgruppen, Innovatum m.fl. För en komplett lista, se läs mer.
Kontaktperson: Tobias Larsson

Läs mer om Sånätt

PrimCareIT – Tele-conferencing to fight social and professional isolation

Projektets mål är att ge en kostnadseffektiv utveckling av e-hälsorelaterade tjänster och produkter, med särskilt fokus på telefonrådgivning. Syftet är att öka intresset inom primärvården för att använda telekommunikation i glest befolkade områden.

Finansiär: EU Baltic Sea Region Programme
Partners: South Ostrobothnian Health Care District (FI), Seinäjoki University of Applied Sciences (FI), Regional Council of South Ostrobothnia (FI), eHealth Institute, Linnaeus University (SE), Region Västerbotten (SE) och Flensburg University of Applied Sciences (DE). För fler partners se läs mer.
Kontaktperson: Tobias Larsson

Läs mer om PrimCareIT

Quality of sandwich composites and composite-steel joints

Projektet bygger på BTH:s kunskap av känsliga olinjära tekniker för materialkarakterisering och på företagens expertis inom komposittillverkning och kompositstrukturdesign.

Kockums AB tillverkar fartyg och har behov av kvalitetsövervakning i tillverkningsstegen samt att kunna tilhandahålla tillståndsövervakning av fartyg i drift.

DIAB tillverkar kompositer för de marina, vindkrafts- och flygmarknaderna och behöver kvalitets- och processkontroll i tillverkningen.
Baltic Engineering AB är specialist på framtagande av nya produkter och apparater, och stöder projektet i designen av elektroniska och elektriska prototyper.

Finansiär: KKS
Samarbetspartners: Kockums AB, DIAB och Baltic Engineering AB
Kontaktperson: Claes Hedberg

Läs mer om Quality of sandwich
composites and composite-steel joints