Urvalsmetoder

Metod 1, Generell metod

Allmänt

Denna metod är enkel och har en hög grad av legitimitet och rättssäkerhet. Den fungerar bra då de sökande förväntas ha en likartad utbildningsbakgrund.

Urvalsgrund

Tidigare utbildning.

Precisering av urvalsgrund

Endast antal avklarade högskolepoäng som sökande dokumenterat i samband med sin anmälan beaktas. Utländska poäng omräknas enligt riktlinjer från Universitets- och högskolerådet.

Högsta meritvärde

Meritvärdet utgörs av antal avklarade högskolepoäng och beräknas i intervallet 30 – 285 högskolepoäng.

Arbetsmetod

Urvalet kan till stor del genomföras maskinellt. Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats tillgrips lottning.

Metod 2, MBA-programmet

Allmänt

Denna metod avser att bedöma sökandes lämplighet för att bedriva studier på MBA-programmet.

Urvalsgrund

Tidigare utbildning samt arbetslivserfarenhet.

Precisering av urvalsgrund

Det första steget består av en bedömning av den sökandes tidigare examina från högskola eller universitet. Om den sökande har en svensk kandidatexamen eller jämförbar examen från utländskt universitet görs en bedömning av utbildningens ämnesmässiga relevans i tre kategorier; ingen relevans = meritvärde 0, liten relevans = meritvärde 0,5, hög relevans = meritvärde 1.

I nästa steg bedöms den sökandes arbetslivserfarenhet enligt samma skala som ovan. Slutligen adderas de bägge meritvärdena till ett samlat meritvärde som kan vara mellan 0 och 2.

Meritvärden sätts enligt följande. Utbildning: Civilingenjörsexamen = 1 poäng. Magisterexamen = 0,5 poäng. Kandidatexamen = 0 poäng.

Arbetslivserfarenhet: Erfarenhet av projektledning, verksamhetsledning, budgetansvar, personalansvar = 1 poäng. Erfarenhet av att delta i projekt, utvecklingsarbete = 0,5 poäng. Inget av ovanstående = 0 poäng.

Högsta meritvärde

Meritvärdet baseras på en bedömning av den sökandes tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet, i syfte att bedöma den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningarna för de två urvalsgrunderna adderas till ett samlat meritvärde mellan 0 och 2.

Arbetsmetod

Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats tillgrips lottning.

Metod 3, Magisterprogrammet Strategiskt ledarskap för hållbarhet

Allmänt

Denna metod avser att bedöma sökandes motivation och förutsättningar för studier på program- met ”Strategiskt ledarskap för hållbarhet”.

Urvalsgrund

 • Högskolebetyg
 • Meritförteckning (Curriculum Vitae)
 • En uppsats som förklarar den sökandes intresse för programmet och ger information om hans eller hennes relevanta personliga eller yrkesmässiga erfarenheter (maximalt 2 500 ord)
 • 2 referensbrev (rekommendationer från två personer som känner till den sökandes förmåga och skicklighet)

Precisering av urvalsgrund

Rangordning av de sökande kommer att baseras på den relativa kvalificeringsnivån avseende:

 1. Akademiskt resultat vid tidigare högskolestudier
 2. Tidigare högskolestudiers relevans för vetenskapligt baserade studier på magisternivå i strategisk hållbar utveckling
 3. Relevant yrkeslivserfarenhet
 4. Visat intresse för strategiskt ledarskap för hållbarhet (t.ex. genom val av arbete, volontärarbete, andra samhällstjänster eller på annat sätt)

 

Högsta meritvärde

Maximalt 8 poäng ges, baserat på följande kriterier:

1. Akademiskt resultat vid tidigare högskolestudier:

 • 2 poäng: mycket bra resultat (dvs. ett betydande antal kurser med betyg väl över genomsnittet – t.ex. ’first class’ eller ’pass with distinction’)
 • 1 poäng: bra resultat (dvs. ett betydande antal kurser med betyg över genomsnittet – t.ex. ’second class upper division’ eller ’pass with credit’)
 • 0 poäng: svagt eller tillräckligt resultat (dvs. ett betydande antal kurser med betyg på genom- snittet eller under – t.ex. ’second class lower division’ eller ’pass’)

2. Tidigare högskolestudiers relevans:

 • 2 poäng: tidigare studier innehåller vetenskapliga grunder och forskningsmetodik inom både naturvetenskap/teknik och samhällsvetenskap, tillämpat för studier av hållbarhetsutmaningar och relaterade strategiska möjligheter för företag, kommuner och andra organisationer.
 • 1 poäng: tidigare studier innehåller vetenskapliga grunder och forskningsmetodik inom naturvetenskap/teknik eller samhällsvetenskap, tillämpat för studier av hållbarhetsutmaningar och relaterade strategiska möjligheter för företag, kommuner och andra organisationer.
 • 0 poäng: tidigare studier är svaga med avseende på vetenskapliga grunder och forskningsmetodik.

3. Relevant yrkeslivserfarenhet:

 • 2 poäng: motsvarande sammanlagt 3 eller fler års arbete eller volontärerfarenhet inom områden som bedöms relevanta för strategiskt ledarskap för hållbarhet av programmets antagningskommitté
 • 1 poäng: motsvarande sammanlagt 1-3 års arbete eller volontärerfarenhet inom områden som bedöms relevanta för strategiskt ledarskap för hållbarhet av programmets antagningskommitté
 • 0 poäng: motsvarande sammanlagt mindre än 1 års arbete eller volontärerfarenhet inom områden som bedöms relevanta för strategiskt ledarskap för hållbarhet av programmets antagningskommitté

4. Visat intresse för programmet Strategiskt ledarskap för hållbarhet:

 • 2 poäng: uttrycker ett starkt intresse för programmet och dess huvudområde och yrkeslivserfarenheter och personliga erfarenheter styrker tydligt detta.
 • 1 poäng: uttrycker intresse för programmet och dess huvudområde och yrkeslivserfarenheter och personliga erfarenheter styrker detta.
 • 0 poäng: uttrycker inget intresse för programmet och dess huvudområde och yrkeslivserfarenheter och personliga erfarenheter visar inte på något sådant intresse.

Arbetsmetod

Ansökningar som accepterats för granskning baserat på förkunskapskraven för programmet poängsätts enligt ovan av programmets antagningskommitté, bestående av programansvarig och ytterligare minst två lärare inom programmet. Rangordningen baseras på sammanlagd poäng.

Metod 4, Relevant examen och engelska

Allmänt

Denna metod avser att bedöma sökandes lämplighet till studier på program på avancerad nivå med avseende på den sökandes inriktning i sin kandidatexamen samt engelskkunskaper.

Urvalsgrund

Tidigare högskoleutbildning och engelska.

PRECISERING AV URVALSGRUND

Första steget av bedömningsprocessen består av en bedömning av hur relevant område och inriktning den sökandes tidigare examina från högskola eller universitet har för det sökta pro- grammets inriktning. Bedömningen görs i tre kategorier: minimal relevans givet förkunskapskraven = meritvärde 0, medelhög relevans = meritvärde 0,5, hög relevans = meritvärde 1.

Slutligen normeras den sökandes TOEFL – respektive IELTS-nivåer i engelska till ett värde mellan 0 och 1, där 0 är minimal nivå för att vara behörig och 1 är maximal nivå på testet.

Sökande som är undantagna från att visa sin nivå i engelska med TOEFL/IELTS-nivåer får meritvärdet 1.

Dessa två värden läggs till ett samlat meritvärde som kan variera mellan 0-2.

Precisering av urvalsgrund

Maximalt 2 poäng ges, enligt beskrivningen ovan.

Högsta meritvärde

Ansökningar som accepteras för granskning baserad på de grundläggande förkunskapskraven för programmet kommer att rangordnas enligt ovan. Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats tillgrips lottning.