Masterprogram i strategisk fysisk planering

120 HP

Välj studiestart :
 • Studietid: 2021 vecka 35 till 2023 vecka 22
 • Ort: Karlskrona
 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Utbildningsplan: Ladda ner

Tillfället är stängt för anmälan

Masterprogram i strategisk fysisk planering

Utveckla förmågan att granska förutsättningar för hållbart samhällsbyggande och skapa möjligheter att bygga en bättre framtid genom strategisk planering.

Planeringskompetens för komplicerade projekt, långsiktighet och hållbarhet

Under utbildningen bygger du kunskaperna och förmågan att planera strategiskt och förstå och tillämpa komplexa planeringsprocesser med många olika aktörer.

Utbildningen förbereder dig för kvalificerad yrkesverksamhet eller forskning inom området och har som mål att fördjupa dina kunskaper i att kritiskt granska förutsättningarna för ett hållbart samhällsbyggande och att kunna identifiera och driva planeringsfrågor med strategiskt innehåll.

Problembaserad planering

Med fokus på strategisk planering varvar kurserna teori med praktisk tillämpning på både lokala som gränsöverskridande nivåer. Undervisningen är problembaserad och flertalet kurser utgår från övergripande frågeställningar som bryts ned och testas.

Granska, analysera, visualisera och förmedla strategisk planering

Du tränar din förmåga att kritiskt granska, identifiera problem och analysera. Du övar praktiska färdigheter där du tar fram och värderar förslag till lösningar och pekar på konsekvenser av vägval. För att kunna implementera strategisk planering i olika organisationer stärker du också dina förmågor i att formulera dig och att visualisera komplexa sammanhang.

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng och leder fram till en teknologie masterexamen.

Kurser och innehåll

”Utbildningens tydliga samhällskoppling och projektbaserade upplägg har gett mig handfasta verktyg inför arbetslivet – ett klockrent komplement till min mer teorityngda utbildningsbakgrund. Utbytet med samhällsaktörer, engagerade lärare och klasskamrater har stärkt mig på ett professionellt såväl som på ett personligt plan, med nya arbetslivskontakter och vänner för livet.”

Niklas Hellblom
Internationell samordnare på Sveriges Kommuner och Regioner
Tidigare student i Masterprogram i strategisk fysisk planering

Vill du veta mer om programmet?

Studentprojekt

Illustration av studentprojektet Projekt Regional Planering

Projekt Regional Planering

I kursen Regional planering med internationella perspektiv skrevs en uppsats med ett EU-perspektiv. I projektet skulle studenterna föreslå en regional strategi för hur Västerås och Eskilstuna kan samverka bättre. Projektet genomfördes i grupper om fyra, där studenterna presenterade sina strategier på två stycken planscher.

Illustration av studentprojektet Backcasting

Backcasting (Älvstaden  2015-2050)

I kursen Framtidsbilder får studenterna göra en backcasting av en redan formulerad vision. Uppgiften är att tänka en process baklänges och fundera över vad som behöver göras för att uppnå mål och vision. Här har studenterna gjort en backcasting av visionen för Älvstaden.

Bild med studenter som kliver på en färja

Studieresa

År 2017 gick studieresan till Nederländerna. Landet har en lång historia av regional planering, bland annat med avseende på täta städer och effektiv kollektivtrafik. Nijmegen besöktes eftersom staden har utsetts till European Green Capital för 2018.

Här studerar du

På Campus Gräsvik hittar du utbildningar inom teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi samt hälsa och vård. 

Campus Gräsvik ligger precis vid vattnet, här finns till och med en badbrygga 50 meter från föreläsningssalarna. Från det moderna bibliotekets studieplatser har du utsikt över havet och utanför finns motionsslingor som tar dig genom skogspartier och längs stranden. 

 

Flygbild över Campus Gräsvik

Urval
Vid fler antal behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval med akademiska meriter som grund. Detta går till på följande sätt:

METOD 1 Generell metod

ALLMÄNT

Denna metod är enkel och har en hög grad av legitimitet och rättssäkerhet. Den fungerar bra då de sökande förväntas ha en likartad utbildningsbakgrund.

URVALSGRUND

Tidigare utbildning.

PRECISERING AV URVALSGRUND

Endast antal avklarade högskolepoäng som sökande dokumenterat i samband med sin anmälan beaktas. Utländska poäng omräknas enligt riktlinjer från Universitets- och högskolerådet.

HÖGSTA MERITVÄRDE

Meritvärdet utgörs av antal avklarade högskolepoäng och beräknas i intervallet 30 - 285 högskolepoäng.

ARBETSMETOD

Urvalet kan till stor del genomföras maskinellt. Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats tillgrips lottning.

Läs mer om antagning här

Examen

Utbildningen leder fram till följande examen på avancerad nivå:
Teknologie masterexamen
Huvudområde: Fysisk planering
Inriktning: Stadsplanering
Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Master of Science (120 credits)
Main field of study: Spatial Planning
Specialization: Strategic Spatial Planning

Lärandemål

Efter fullgjorda studier på utbildningsprogrammet ska studenten kunna visa sådan fördjupad kunskap som krävs för fortsatt kvalificerad yrkes- eller forskningsverksamhet.

Kunskap och förståelse, utöver de nationella målen ska studenten på avancerad nivå:

 • visa brett kunnande och förståelse om det mångvetenskapliga fält inom vilket huvudområdet fysik planering är placerat där samhällsvetenskapliga, humanistiska, naturvetenskapliga och tekniska ämnen möts och omsätts till planering.
 • visa väsentligt fördjupade kunskaper om de krav som kan ställas på att i den fysiska planeringen omsätta relevant kunskap till gestaltande planer, policydokument eller strategiska dokument.
 • visa fördjupad insikt i forsknings- och utvecklingsarbete inom de ämnesområden och discipliner som är relevanta för planering i vid mening samt med specifikt fokus mot den fysiska planeringens forsknings- och utvecklingsfrågor.
 • visa fördjupad metodkunskap med inriktning mot hur ett vetenskapligt metodiskt förhållningssätt kan omsättas i de uppgifter som är den fysiska planerings arbetsfält.

Färdighet och förmåga, utöver de nationella målen ska studenten:
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt analysera och integrera kunskap från de ämnesområden, forskningsfält och discipliner som är relevanta för att bearbeta komplexa planeringsproblem. Att arbeta med planering förutsätter förmåga att hantera och värdera situationer och frågeställningar där informationen kan vara begränsad.
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar inom fältet planering, vilket kan omspänna sociala, ekonomiska, ekologiska, demokratiska såväl som estetiska frågeställningar, samt att med de metoder som är adekvata inom dessa områden planera och genomföra kvalificerade uppgifter på en nivå som bidrar till en kunskapsutveckling inom den fysiska planeringen.
 • visa förmåga att kommunicera och argumentera kunskap och slutsatser inom fältet fysisk planeringen med de grupper och aktörer som berörs av eller är involverade i den fysiska planeringen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt, utöver de nationella målen ska studenten:
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet inom den fysiska planeringens område baserat på tillgänglig vetenskaplig kunskap.
 • visa förmåga att beakta etiska aspekter i arbetet med de människor, institutioner, organisationer och föreningar som berörs av forsknings- och utvecklingsarbete inom fysisk planering.

Jobbprofiler

Att vara fysisk planerare på masternivå innebär att medverka i och att leda processer där såväl analytisk, kreativ och kommunikativ förmåga är värdefulla. Du arbetar med den fysiska planeringen inom eller i relation till de politiskt styrda organisationerna. Du kan t ex arbeta inom kommunernas planerings-, stadsbyggnads- eller miljökontor, på länsstyrelsernas samhällsbyggnads- och miljöfunktioner, inom statliga centrala myndigheter och på privata företag som arbetar med fysisk planering. Arbetet är omväxlande och du får som generalist tillfälle att arbeta i projekt med många inblandade aktörer. Dessa kan vara politiker, medborgare och föreningar såväl som exploatörer och specialister av olika slag. Arbetsmarknaden för fysiska planerare är mycket god. Oavsett läget i byggkonjunkturerna behövs planering. Ett generationsskifte pågår eftersom många planerare inom de närmaste 15 åren kommer att gå i pension.

Frågor?

Programansvarig:

Sabrina Fredin

sabrina.fredin@bth.se

Kvinna med headset

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

0455-38 53 00

Utbildningar inom området

Studieort

Undervisningsspråk

Utbildningstyp

Nivå

Terminstart

Visa endast

Studietakt

Liknande utbildningar