Masterprogram i industriell ekonomi och management

120 HP

Välj studiestart :
 • Studietid: 2021 vecka 35 till 2023 vecka 22
 • Ort: Karlskrona
 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Utbildningsplan: Ladda ner

Tillfället är stängt för anmälan

Masterprogram i industriell ekonomi och management

Uppgradera dina förmågor. Bygg på din tekniska kunskap. Utveckla din kompetens inom marknadsanalys, innovation, management och affärsutveckling tillsammans med oss.

Förverkliga teknik i ett modernt och dynamiskt näringsliv 
Masterprogrammet i industriell ekonomi och management är en tvåårig teknikvetenskaplig utbildning för dig som vill bredda och fördjupa din tekniska grundexamen. Programmet ger dig en avancerad kunskap om teknikens affärsmässiga och organisatoriska förverkligande i ett modernt och dynamiskt näringsliv. Du förbereder dig för strategiskt och operativt arbete med teknikrelaterad affärs- och organisationsutveckling, produkt- och tjänsteinnovationer samt för ledarskap och styrning i teknik- och kunskapsintensiva företag och organisationer.

Stor omfattning och två inriktningar 
Utbildningens kurser behandlar komplexa problem och utmaningar som tekniker och ingenjörer möter i sina olika yrkesroller. Programmet omfattar bland annat analys av näringslivsdynamik och industriell omvandling, teknikbaserade affärer, entreprenörskap, strategi och innovation i etablerade såväl som i nya och framväxande företag och branscher.

Programmet har två inriktningar, båda med stark koppling till forskningsfronten inom industriell ekonomi och management.

Inriktningen konkurrens, produktion och finansiell analys lämpar sig för dig som vill utveckla dina färdigheter i kvantitativa analyser och optimeringsberäkningar kopplade till frågeställningar inom produktion, finansiering och investering.

Inriktningen marknadsanalys, entreprenörskap och strategi lämpar sig för dig som vill utveckla dina kunskaper och färdigheter inom strategi- och affärsutveckling.

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng och leder till en teknologie masterexamen.

Mer om programmet

Kurser och innehåll

Programmet med inriktning:
Konkurrens-, produktions- och finansiell analys, 120 hp

Programmet med inriktning:
Marknadsanalys, entreprenörskap och strategi, 120 hp

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.
METOD 1 Generell metod

ALLMÄNT Denna metod är enkel och har en hög grad av legitimitet och rättssäkerhet. Den fungerar bra då de sökande förväntas ha en likartad utbildningsbakgrund.

URVALSGRUND Tidigare utbildning.

PRECISERING AV URVALSGRUND Endast antal avklarade högskolepoäng som sökande dokumenterat i samband med sin anmälan beaktas. Utländska poäng omräknas enligt riktlinjer från Universitets- och högskolerådet.

HÖGSTA MERITVÄRDE Meritvärdet utgörs av antal avklarade högskolepoäng och beräknas i intervallet 30 – 285 högskolepoäng.

ARBETSMETOD Urvalet kan till stor del genomföras maskinellt. Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats tillgrips lottning.

Läs mer om antagning här

Examen

Utbildningen leder fram till följande examen på avancerad nivå:
Teknologie Masterexamen
Huvudområde: Industriell ekonomi och management
Engelsk översättning av examen:
Degree of Master of Science (120 credits)
Main field of study: Industrial Economics and Management

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomförd utbildning ska studenten:

 • visa fördjupade kunskaper inom huvudområdet industriell ekonomi och management angående teorier, metoder, verktyg och begrepp som tillämpas i området
 • visa fördjupad insikt i aktuell forsknings- och utvecklingsarbete inom utvalda delområden inom huvudområdet industriell ekonomi och management
 • visa fördjupad metodkunskap inom valda delområden inom huvudområdet industriell ekonomi och management.


Färdighet och förmåga

Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att använda avancerade metoder och modeller inom industriell ekonomi och management på ett ändamålsenligt sätt
 • visa förmåga att välja, anpassa och kritiskt granska metoder givet en specifik problemställning
 • visa färdighet i att självständigt och i grupp integrera kunskap, analysera och hantera komplexa företeelser enligt vetenskapliga principer
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera, vetenskapligt besvara och utvärdera frågeställningar inom området
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt kunna redogöra och diskuterar slutsatser och argument.


Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmågan att kritiskt utvärdera problemställningar och föreslagna lösningar i ett projekt inom industriell ekonomi och management
 • visa förmåga att reflektera över, värdera och beskriva etiska och samhälleliga aspekter kopplat till huvudområdet industriell ekonomi och management
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Här studerar du

På Campus Gräsvik hittar du utbildningar inom teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi samt hälsa och vård. 

Campus Gräsvik ligger precis vid vattnet, här finns till och med en badbrygga 50 meter från föreläsningssalarna. Från det moderna bibliotekets studieplatser har du utsikt över havet och utanför finns motionsslingor som tar dig genom skogspartier och längs stranden. 

 

Flygbild över Campus Gräsvik

Frågor?

Programansvarig:

Eva Lövstål

eva.lovstal@bth.se

Kvinna med headset

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

0455-38 53 00

Utbildningar inom området

Studieort

Undervisningsspråk

Utbildningstyp

Nivå

Terminstart

Visa endast

Studietakt

Liknande utbildningar