Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre

75 HP

Välj studiestart :
 • Studietid: 2021 vecka 35 till 2023 vecka 22
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Utbildningsplan: Ladda ner

Tillfället är stängt för anmälan

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre

Specialisera dig som sjuksköterska inom äldrevård. Möt särskilda behov och en växande grupp vårdtagare med stärkt kompetens.

En utbildning som möter ett ökat behov

Äldre är idag en växande grupp med komplexa vårdbehov som du möter överallt i vården. Vi lever allt längre men många lever också med multisjuklighet vilket ställer krav på fördjupade kunskaper om äldres specifika behov av omvårdnad. Behovet av kvalificerad personal ökar därmed och du kan efter examen arbeta med äldre inom sluten-, primär- eller regional hälso- och sjukvård.

Specialiserad för kvalificerad vård av äldre

Utbildningen ger dig de kunskaper du behöver för att arbeta som specialistsjuksköterska med kvalificerad omvårdnad av äldre, och du skaffar kunskaper för att arbeta med ansvar för såväl omvårdnad, sjukvårdande insatser samt för att kunna arbeta preventivt inom vården av äldre.

Vetenskapligt och praktiskt lärande

Utbildningen består av både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Första terminen läser du tillsammans med de andra specialistinriktningarna, de övriga läser varje inriktning för sig.

Längre livslängd kräver framtidsfokus

Utbildningen ger dig förutsättningar för den professionella kompetens som krävs för att självständigt utöva yrket som specialistutbildad sjuksköterska. Samtidigt syftar utbildningen till att bygga en beredskap för att du ska kunna medverka aktivt i dagens och morgondagens hälso- och sjukvård, som bedrivs i ett allt mer innovativt högteknologiskt kunskapssamhälle.

Utbildningen omfattar 75 högskolepoäng och leder till en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre.

Kurser och innehåll

Jag vill inte fastna på ett kontor utan göra skillnad, hjälpa människor och påverka
på ett positivt sätt.

Albert
Student, Sjuksköterskeprogrammet

Vill du veta mer om programmet?

Urval

Vid fler antal behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval med akademiska meriter som grund. Detta går till på följande sätt:

METOD 1 Generell metod

ALLMÄNT

Denna metod är enkel och har en hög grad av legitimitet och rättssäkerhet. Den fungerar bra då de sökande förväntas ha en likartad utbildningsbakgrund.

URVALSGRUND

Tidigare utbildning.

PRECISERING AV URVALSGRUND

Endast antal avklarade högskolepoäng som sökande dokumenterat i samband med sin anmälan beaktas. Utländska poäng omräknas enligt riktlinjer från Högskoleverket.

HÖGSTA MERITVÄRDE

Meritvärdet utgörs av antal avklarade högskolepoäng och beräknas i intervallet 30 - 285 högskolepoäng.

ARBETSMETOD

Urvalet kan till stor del genomföras maskinellt. Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats tillgrips lottning.

Läs mer om antagning här

Examen
Utbildningen leder fram till följande examen på avancerad nivå:
Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre

Motsvarande benämning på engelska är:
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing - Elderly Care

Utbildningen leder även fram till:
Filosofie magisterexamen
Huvudområde: Omvårdnad

Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Master of Science (60 credits)
Main field of study: Nursing Science

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomförd utbildning ska studenten:

 • visa kunskap om området omvårdnads vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen (mål för specialistsjuksköterskeexamen och magisterexamen)
 • visa fördjupad metodkunskap inom omvårdnad (mål för magisterexamen)
 • visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet (mål för specialistsjuksköterskeexamen)
 • visa kunskap om eHälsans betydelse för att bedriva god och säker vård med patienten och deras närstående som en part i teamet på lika villkor (lokalt mål)
 • visa kunskap om eHälsans möjligheter för att främja, förbättra och effektivisera omvårdnads-, arbets- och kommunikationsprocesser i det dagliga arbetet (lokalt mål)
 • visa fördjupade kunskaper om omvårdnad på akademisk grund för att kunna leda och utveckla omvårdnadsarbetet (lokalt mål)
 • visa kunskap och förståelse som krävs för att få förskrivningsrätt av vissa läkemedel samt förbrukningsartiklar (lokalt mål)


Färdighet och förmåga

Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan (mål för specialistsjuksköterskeexamen)
 • visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder (mål för specialistsjuksköterskeexamen)
 • visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete (mål för specialistsjuksköterskeexamen)
 • visa förmåga att integrera kunskap relevanta för sjuksköterskan inom vård av äldre och omvårdnad och att analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer även med begränsad information (mål för specialistsjuksköterskeexamen och magisterexamen)
 • visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede (mål för specialistsjuksköterskeexamen)
 • visa vårdpedagogisk förmåga (mål för specialistsjuksköterskeexamen)
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar inom sjuksköterskan för vård av äldres verksamhetsområde samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar (mål för magisterexamen)
 • visa förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera de åtgärder som behövs för att främja den fysiska, psykiska och sociala hälsan och förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer (mål för specifik inriktning)
 • visa förmåga att hos äldre patienter observera och bedöma komplexa behov av vård och rehabilitering (mål för specifik inriktning
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper inom sjuksköterskans inom vård av äldres verksamhetsområde (mål för magisterexamen)
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet (mål för magisterexamen)
 • visa förmåga att med problembaserat lärande som pedagogisk modell kunna identifiera problem, söka, analysera och värdera kunskap för att kunna lösa frågeställningar och rustas för ett livslångt lärande i det kommande yrket som sjuksköterska inom vård av äldre (lokalt mål)
 • visa förmåga att på evidensbaserad grund kunna leda och bedriva förändring- och förbättringsarbete (lokalt mål)
 • med vårdpedagogisk förmåga genomföra rådgivande och kvalificerade rådgivande samtal vid ohälsosamma levnadsvanor i simuleringsmiljö (lokalt mål)


Värderingsförmåga ochförhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa självkännedom och empatisk förmåga (mål för specialistsjuksköterskeexamen)
 • visa förmåga att inom omvårdnad och med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna (mål för specialistsjuksköterskeexamen och magisterexamen)
 • visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete inom omvårdnad (mål för magisterexamen)
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används (mål för magisterexamen)
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående (mål för specialistsjuksköterskeexamen)
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap, fortlöpande utveckla sin kompetens och därmed ta ansvar för sin kunskapsutveckling (mål för specialistsjuksköterskeexamen och magisterexamen)
 • visa ett förhållningssätt i vårdandet som är grundat i personcentrerad omvårdnad och som visar att en jämlik vård tillämpas för alla oavsett bakgrund (lokalt mål)
 • visa på ett förhållningssätt gentemot patienter och närstående som underlättar ett liv med sjukdom, funktionsnedsättning, lidande och ge möjligheter till en värdig död (lokalt mål)
 • utifrån ett etiskt förhållningssätt tillämpa, utveckla och implementera eHälsoverktyg/tjänster för att stödja omvårdnad och hälsa (lokalt mål)Jobbprofiler
Behovet av specialistsjuksköterskor är idag stort varför Dina möjligheter att kunna arbeta inom såväl landsting, kommun som privata vårdgivare är stora.

Frågor?

Programansvarig:

Christel Borg

christel.borg@bth.se

Kvinna med headset

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

0455-38 53 00

Utbildningar inom området

Studieort

Undervisningsspråk

Utbildningstyp

Nivå

Terminstart

Visa endast

Studietakt

Liknande utbildningar