Civilingenjör i datorsäkerhet 300 hp

Tillfället är stängt för anmälan

Bli specialist på att skydda datorer från intrång och att bekämpa internetbrott. Utsattheten för digitala hot och attacker ökar. Som civilingenjör i datorsäkerhet är du attraktiv på arbetsmarknaden, exempelvis som säkerhetschef, säkerhetskonsult eller systemutvecklare.

Det här är en utbildning som ger dig spetskompetens inom datorsäkerhet så att du kan förebygga, upptäcka och åtgärda såväl tekniska problem som kriminalitet på webben eller i mobila enheter.

Du får grunderna i datorsystemteknik, programmering och matematik. På kurserna i datorsäkerhet söker du digitala bevis med forensisk datoranalys, studerar nätverkssäkerhet, knäcker lösenord och lär dig hitta spår av intrångsförsök. Efter examen är dina kunskaper eftertraktade av företag inom IT-säkerhet och organisationer som Säkerhetspolisen och Statens kriminaltekniska laboratorium.

Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng och leder fram till en civilingenjörsexamen i datorsäkerhet.

Programinnehåll

Utbildningen ger dig spetskompetens inom datorsäkerhet och grunderna i datorsystemteknik, programmering och matematik. Projektarbete på företag och gästföreläsningar ger dig perspektiv och inspirerar till din egen specialisering.

Under utbildningen lär du dig att utveckla, driftsätta, underhålla samt avveckla komplexa datorsystem på ett säkert och tillförlitligt sätt. Med en grundlig och bred IT-förståelse ska du som civilingenjör i datorsäkerhet också kunna förebygga, upptäcka och åtgärda både tekniska problem och kriminellt beteende. Utbildningen har även som mål att ge dig de grundläggande färdigheter som förknippas med en civilingenjörsexamen.

Utbildningen sträcker sig över fem års heltidsstudier. De första två åren ägnar du dig i huvudsak åt grundläggande datorsystemteknik, programmering och matematik. Dessa kunskaper är nödvändiga för att du ska kunna få en djup teknisk förståelse för hur säkerhet kan uppnås i avancerade datorsystem.

Successivt vävs säkerhetsinriktade moment och kurser in i studierna. I dessa lägger vi speciell vikt vid att öva upp dina färdigheter i centrala säkerhetsämnen som forensisk datoranalys, kryptografi, nätverkssäkerhet och intrångsdetektering. För detta krävs naturligtvis bra tillgång till säkerhetslaboratorium, som vi har ett flertal av.

Andra inslag i studierna är gästföreläsningar och projektarbeten, vilka görs i nära samverkan med näringslivet.

Med teknisk grund i avancerade datorsystem och teknisk specialisering i säkerhet som du skaffar dig här så kommer du vara intressant för en stor del av både samhälle och industri, särskilt eftersom få säkerhetsexperter idag är akademiskt utbildade. Kanske kommer du att arbeta på Statens kriminaltekniska laboratorium, Ericsson, vid Säkerhetspolisen eller något IT-företag som till exempel säkerhetschef, säkerhetskonsult, systemutvecklare eller projektledare.

En student berättar

Intervju med Oskar Edbr0 (2 min)

Oskar berättar varför han valde att läsa till civilingenjör i datorsäkerhet vid BTH.

Tidigare student berättar

Intervju med tidigare student Sara Ghorbanian (2 min)

Sara jobbar idag som IT-säkerhetsanalytiker på Corsec. Tidigare läste hon till civilingenjör i datorsäkerhet vid BTH. Hon berättar vad hon lärde sig under utbildningen och vad hon tyckte om BTH.

Studentprojekt

Studentprojekt med Polisen

Plattform för utredning av inbrott

Tillsammans med polisen jobbar fem studenter i årskurs 3 med att ta fram en plattform som ska användas vid utredning av inbrott. Studenterna kommer under nästa år att vidareutveckla plattformen för att kunna hantera även andra typer av brott.

Studentprojekt åt Malvacom

Genomförande av säkerhetsanalys

Företaget Malvacom som erbjuder ett system för snabb accesstid vid applikationsutveckling för mobiltelefoner, har låtit en grupp studenter göra en säkerhetsanalys av sin produkt. Studenterna testade säkerheten avseende integritet, konfidentialitet och tillgänglighet både på systemet i sin helhet och på informationen i systemet. De tog även fram ett förslag på säkerhetsförbättringar för att göra företagets produkt mer motståndskraftigt och pålitligt. Projektet ingick som en del i kursen ” Säkerhetsprojekt i grupp, inriktning systemutveckling” och gruppen jobbade med detta på halvtid under ca 4 månader.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Period: 2018 vecka 35 till 2023 vecka 22
 • Nivå: Grundnivå och avancerad nivå
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 4, Fysik 2, och Kemi 1 eller Matematik E, Fysik B och Kemi A.

Utbildningen ger dig spetskompetens inom datorsäkerhet och grunderna i datorsystemteknik, programmering och matematik. Projektarbete på företag och gästföreläsningar ger dig perspektiv och inspirerar till din egen specialisering.

Under utbildningen lär du dig att utveckla, driftsätta, underhålla samt avveckla komplexa datorsystem på ett säkert och tillförlitligt sätt. Med en grundlig och bred IT-förståelse ska du som civilingenjör i datorsäkerhet också kunna förebygga, upptäcka och åtgärda både tekniska problem och kriminellt beteende. Utbildningen har även som mål att ge dig de grundläggande färdigheter som förknippas med en civilingenjörsexamen.

Utbildningen sträcker sig över fem års heltidsstudier. De första två åren ägnar du dig i huvudsak åt grundläggande datorsystemteknik, programmering och matematik. Dessa kunskaper är nödvändiga för att du ska kunna få en djup teknisk förståelse för hur säkerhet kan uppnås i avancerade datorsystem.

Successivt vävs säkerhetsinriktade moment och kurser in i studierna. I dessa lägger vi speciell vikt vid att öva upp dina färdigheter i centrala säkerhetsämnen som forensisk datoranalys, kryptografi, nätverkssäkerhet och intrångsdetektering. För detta krävs naturligtvis bra tillgång till säkerhetslaboratorium, som vi har ett flertal av.

Andra inslag i studierna är gästföreläsningar och projektarbeten, vilka görs i nära samverkan med näringslivet.

Med teknisk grund i avancerade datorsystem och teknisk specialisering i säkerhet som du skaffar dig här så kommer du vara intressant för en stor del av både samhälle och industri, särskilt eftersom få säkerhetsexperter idag är akademiskt utbildade. Kanske kommer du att arbeta på Statens kriminaltekniska laboratorium, Ericsson, vid Säkerhetspolisen eller något IT-företag som till exempel säkerhetschef, säkerhetskonsult, systemutvecklare eller projektledare.

Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A9/9.

Antagningsordning


Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen
Civilingenjörsexamen i datorsäkerhet
Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Master of Science in Engineering: Computer Security


Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen gäller följande mål för utbildningen.
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • ha förvärvat grundliga kunskaper inom datateknikområdet, främst programvarusystem, datorhårdvara och datasäkerhet
 • skaffat sig grundliga kunskaper matematik, vs förmåga att genomföra matematiska resonemang och att definiera och analysera matematiska modeller samt god analytisk problemlösningsförmåga
 • ha förvärvat förmågan att självständigt kunna analysera och föreslå lösningar till såväl datatekniska konstruktions som säkerhetsproblemen
 • visa förmåga att följa kunskapsutvecklingen inom sina kompetens- och fördjupningsområden


Jobbprofiler

Student med examen från programmet kan bl.a. arbeta inom följande branscher: Datasäkerhetsbranschen med analys, drift, övervakning. Övriga datorbranschen (exv. Ericsson) med programmering, systemering, systemutveckling, projektledning m.m.
Upplägg


Programmets studier är upplagda över fem års heltidsstudier. Som tidigare sagt ligger tonvikten först på grundläggande matematik och datavetenskap för att senare allt mer betona datasäkerhet och annat material av fördjupningskaraktär. Utbildningsprogrammets mål uppnås genom de kurser som ingår i examen. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan. Under utbildningens gång utvärderas varje kurs, och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 30hp.


Programvärderingar och programråd


Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.


Studier utomlands


Att spendera en tid utomlands inom dina studier berikar dig och din utbildning. Som student vid Blekinge Tekniska Högskola har du goda möjligheter att skaffa internationell erfarenhet under din studietid, så ta chansen att lära känna en ny kultur och få nya studieperspektiv samtidigt som du kvalificerar dig ytterligare för arbetsmarknaden.

Studera utomlands

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Anton Borg

Studievägledare: Studievägledning